Print this page

ผลการพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจําปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 40/2559) เรื่อง ผลการพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจําปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 14/2559) ได้ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัย หลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจําปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3 ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโครงการวิจัยและศักยภาพของที่ปรึกษาโครงการวิจัยแล้ว  ดูประกาศ   Download เอกสารประกอบ


Read 1934 times Last modified on Friday, 01 April 2016 02:08