cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

รับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

 

 Download เอกสาร

 

คุณสมบัติของที่ปรึกษาโครงการวิจัย (Mentor)

 1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์
 2. มีผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus หรือ ISI หรือได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสม่ำเสมอ ย้อนหลัง 5 ปี ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยสำหรับการฝึกอบรมหลังปริญญาเอกนี้
 3. มีแหล่งเงินทุนต่างๆ ในการสนับสนุนการฝึกอบรมเฉพาะราย
 4. กรณีคุณสมบัติที่ปรึกษาโครงการวิจัย (Mentor) ไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน แล้วนำเสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 

เงื่อนไขการรับทุน และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. ที่ปรึกษาโครงการที่ได้รับทุน ต้องเสนอรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อรับทุนฯ ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ประกาศให้ได้รับทุน หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยผู้เข้าฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และจบการศึกษาดังกล่าวมาไม่เกิน 5 ปี
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • มีโครงการวิจัยที่มีที่ปรึกษาโครงการวิจัย (Mentor) รองรับและมีแผนการฝึกอบรม
  • มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐาน Scopus หรือ ISI หรือได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ย้อนหลัง 5 ปี รวมกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
  • เฉพาะผู้เข้าฝึกอบรมในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถพิจารณาจาก ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานที่ไม่ต่ำกว่า TCI ในกลุ่มที่ 1 ที่มีค่า Thai-Journal Impact Factors 
 2. ผู้เข้าฝึกอบรมที่ได้รับทุน ต้องมีระยะเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ตลอดสัญญา
 3. ผู้เข้าฝึกอบรมที่ได้รับทุน ต้องรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ทุกภาคการศึกษาโดยรายงาน ผ่านที่ปรึกษาโครงการวิจัย (Mentor) และนำส่งบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฉบับนี้
 4. ผู้เข้าฝึกอบรมที่ได้รับทุน ต้องระบุชื่อทุน แหล่งทุน ปีที่ได้รับทุน ไว้ในกิตติกรรมประกาศในเล่มรายงานการวิจัย และผลงานอื่น เช่น บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
 5. ผู้เข้าฝึกอบรมที่ได้รับทุน ต้องเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประจำทุกปี
 6. ผู้เข้าฝึกอบรมที่ได้รับทุน ต้องรายงานผลการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทุกรายการที่ได้รับใบตอบรับ ลงวารสารวิชาการ หรือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต่อผู้ให้ทุน ภายใน 1 สัปดาห์
 7. การฝึกอบรมอาจดำเนินการโดยการมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้ ทั้งนี้หน่วยงานภายนอกนั้นต้องมีศักยภาพและความพร้อมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นการเฉพาะกรณี
 8. สิทธิผลประโยชน์อันเกิดจากทุนนี้ ให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1839/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา/การถ่ายทอดเทคโนโลยี
 9. ผู้เข้าฝึกอบรมต้องมีผลงานวิจัยตามโครงการที่วางไว้ และผลงานนั้นได้มีการเผยแพร่โดยการ ตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ที่มีค่า SNIP หรือ ISI ที่มีค่า ผลกระทบการอ้างอิง (Impact Factor) และต้องไม่เป็นวารสารที่ปรากฏชื่อใน Beall’s list of Predatory Publishers หรือได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนเบื้องต้น

 1. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยต้องมีโครงการวิจัยที่แน่นอน มีกรอบการทำวิจัยที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างกลุ่มหรือทีมวิจัย โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนการจัดสรรทุนจะพิจารณาตามศักยภาพของที่ปรึกษาโครงการวิจัย คุณภาพความเป็นไปได้ และโอกาสในการใช้ประโยชน์ ตลอดจนโอกาสในการตีพิมพ์ของโครงการวิจัย
 2. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยต้องเขียนโครงการวิจัยที่ชัดเจน ตามหลักของการเขียนเค้าโครงวิจัย และมีแผนการดำเนินการที่แน่นอน ตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการที่ต้องมีผู้เข้าฝึกอบรมไปทำวิจัยร่วมในโครงการ
 3. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยต้องแสดงให้เห็นถึงแหล่งทุนที่จะใช้ในการดำเนินการวิจัย

 

ค่าใช้จ่ายและจำนวนเงินทุนที่จัดสรร

ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของผู้เข้าฝึกอบรม เดือนละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

กำหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน ประจำปีการศึกษา 2558

รายการ วัน เดือน ปี
1. ประกาศรับสมัครการเสนอโครงการ 4 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2559
2. ประกาศผลการพิจารณาโครงการ 25 มีนาคม 2559
3. ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ เสนอรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม และทำสัญญารับทุน ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

 

การจ่ายเงินทุนสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมทีได้รับทุน

 1. ผู้เข้าฝึกอบรมต้องทำสัญญาการรับทุนที่บัณฑิตวิทยาลัย
 2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ของผู้เข้าฝึกอบรม เดือนละ 35,000 บาท

 

การสมัครขอรับทุน

 1. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับโครงการอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) เพื่อสมัครขอรับทุน โดยใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฉบับนี้ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า จำนวน 5 ชุด ส่งที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมลกลกิจ ตามกำหนดการในข้อ 5
 2. ส่งไฟล์ แบบเสนอโครงการวิจัยฯ ตามข้อ 7.1 (Microsoft Word) ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read 2196 times Last modified on Wednesday, 18 January 2017 03:37