cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

รับสมัครทุนศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ งบประมาณ 2558 รอบ 2 เพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 64/2558) 
ประกาศทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม รอบ 2

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ ในการศึกษาวิจัยและเปิดโลกทัศน์ ประกอบกับการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดให้มีทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของตน Download

Read 1321 times Last modified on Wednesday, 19 August 2015 03:55