cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 (รอบที่ 2)

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย
ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 (รอบที่ 2)


 ประกาศ

 

เงื่อนไขการรับทุน ฯ

1) ทำสัญญายืมเงินที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนเดินทาง 3 สัปดาห์ โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง

1.1) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
1.2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ได้รับทุน) ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์
1.3) หากได้รับทุนสนับสนุนอื่นในลักษณะนี้ก่อนการเดินทาง จะต้องสละสิทธิ์ทุนนี้

2) บัณฑิตวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชี ตามข้อ 1.2) ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการทำสัญญายืมเงินทุน ฯ

3) การรายงานผลการศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ เมื่อกลับถึงประเทศไทยภายใน 15 วัน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1) ส่งรายงานการศึกษาวิจัย (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) พร้อมผลงานที่ระบุในสัญญาการรับทุนและสำเนาหนังสือเดินทางระบุวันเดินทางไปและกลับ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมแนบหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุน
3.2) จัดประชุมเสนอผลการเดินทางที่ไปศึกษาวิจัย โดยให้มีผู้เข้าร่วมฟังไม่น้อยกว่า 10 คน มีหลักฐานการจัดประชุม ประกอบด้วย รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภาพถ่าย และไฟล์ข้อมูล Power Point ที่นำเสนอ
3.3) ผู้รับทุนจะได้รับเงินทุน 5% ที่เหลือ เมื่อดำเนินการตามข้อ 3.1 และ 3.2 เรียบร้อยแล้ว

4) เมื่อผู้รับทุนตีพิมพ์บทความลงในวารสารเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลในระบบ (GSMIS) และนำส่งหลักฐานการตีพิมพ์มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน พร้อมแนบสำเนา ปก , สารบัญ และบทความวิจัย (เฉพาะที่มีชื่อนักศึกษา)

Read 1091 times Last modified on Thursday, 02 April 2015 15:44