cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

[2556] การพัฒนาเค้าร่างเมทาดาทาสำหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู่ในรูปดิจิทัล

ดร.นิศาชล จำนงศรี ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2558)

เรื่อง  ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ

ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน  ประจำปี  2556


      ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ดำเนินการโครงการวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2555 ไปแล้วนั้น  บัดนี้  คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี  2555  เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2555   ได้แก่ 

 

ดร.นิศาชล จำนงศรี  ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาเค้าร่างเมทาดาทาสำหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู่ในรูปดิจิทัล

 

      โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และมอบโล่เกียรติยศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีในเดือนมีนาคม 2557 จึงขอให้ผู้ได้รับรางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ได้รับรางวัล เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียด  ให้ทราบในภายหลัง

 

 ประกาศ        รายละเอียด

Read 1710 times Last modified on Friday, 06 March 2015 03:22