cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 50 /2554) เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 ตามประกาศที่แนบมานี้
 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

หน่วยงานที่เสนอ

1.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

นายพีระพันธ์ แสงใส

ศิษย์เก่า ระดับปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

2.ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ

และวิจัย

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

ศิษย์เก่า ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ

นางพวงพยอม จุลพันธุ์

ศิษย์เก่า ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดูประกาศ 

Read 3894 times Last modified on Monday, 26 May 2014 10:32