cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

มหาบัณฑิต มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัวระดับดีเด่น

            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีแด่  นางสาววณิชชา  ณรงค์ชัย นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาสังคมวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลงานวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัว ระดับดีเด่น จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากผลงานวิทยานิพนธ์ "การอยู่ร่วมกันของคนข้ามรุ่นในครอบครัวผู้ย้ายถิ่นอีสาน" วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

            เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา นางสาววณิชชา  ณรงค์ชัย  ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 “ครอบครัวไทยในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่อาเซียน”ณ  ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล     
 

            นางสาววณิชชา  ณรงค์ชัย  ในฐานะเจ้าของผลงาน ได้กล่าวถึงแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้ว่า “เนื่องจากครอบครัวข้ามรุ่นในชนบทอีสานเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยเพราะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และสถานการณ์ที่การย้ายถิ่นที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดประเด็นคำถามการวิจัยที่น่าสนใจว่า การอยู่อาศัยร่วมกันระหว่างคนข้ามรุ่นในครอบครัวที่มีผู้ย้ายถิ่นว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร  และปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการอยู่อาศัยร่วมกันของคนข้ามรุ่นในครอบครัวผู้ย้ายถิ่นอีสาน และคาดว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการในระดับชุมชน และสังคมอย่างเหมาะสม ตลอดจนนำไปสู่การผลักดันนโยบายสำหรับการพัฒนาครอบครัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่อไป”
 

          นางสาววณิชชา  ณรงค์ชัย  ยังได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้อีกว่า “รู้สึกดีใจมาก นับเป็นความภาคภูมิใจ เพราะที่ผ่านมาทำทุกอย่างลงไปโดยไม่คิดว่าจะได้รับรางวัล โดยเฉพาะรางวัลระดับกระทรวงซึ่งเป็นผู้ร่างและนำนโยบายไปใช้ การที่งานได้รับรางวัลย่อมแสดงให้เห็นว่างานที่เกิดขึ้นมีประโยชน์ในเชิงนโยบาย และอนาคตก็คาดหวังข้อเสนอแนะจากงานจะสามารถผลักดันไปสู่นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปได้อีกด้วย สำหรับเทคนิคในการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จ ก็คือ S eriously – เอาจริงเอาจังU ltimate Planning – วางแผนที่ดีที่สุด C reatively Thinking – คิดอย่างสร้างสรรค์ C onsult – ขอคำปรึกษา S eparate from social online - ห่างจากโลกออนไลน์ และ S leep sufficiently – นอนหลับให้พอเพียง และมีคติประจำใจที่ว่า Greatpower, Comes with Great Responsibilities. พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง ค่ะ”
 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  อายุวัฒน์  ในฐานะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กล่าวว่า “อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการกับนักศึกษา กล่าวคือ มีความสนใจในประเด็นวิจัยเดียวกัน ร่วมวางแผนวิจัย ร่วมกำหนดกรอบแนวคิด ต้องฝึกให้นักศึกษามีความสามารถทักษะทางด้านการเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมการวิจัย และสนใจดูแลการทำรายงานวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ ภายใต้นโยบาย ระเบียบปฏิบัติของหลักสูตร  นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาควรเรียนรู้ตัวตนของนักศึกษารอบด้านทั้งด้านวิชาการและบุคลิกภาพส่วนตัว รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของนักศึกษา ให้ความสนใจในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางวิชาการและปัญหาส่วนตัว เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้กำลังใจ และจูงใจไม่ให้นักศึกษาท้อถอยหรือก้าวหนีจากงานที่ทำ ตลอดจนติดตามและให้ความสนใจอาชีพที่นักศึกษาจะทำหลังสำเร็จการศึกษา” 
 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  อายุวัฒน์  ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า “ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ขณะทำงานกับนักศึกษาไม่เคยคิดเรื่องรางวัลอะไรเลย มุ่งหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทางวิชาการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ “การเป็นมืออาชีพทางวิชาการ”  ซึ่งรวมถึงการเสนองานของตนเองไปสู่สังคมวงกว้าง งานชิ้นนี้ได้รับการประเมินเป็นงานวิจัยระดับดีของคณะมนุษยศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2555  และก็ได้รับรางวัลระดับดีเด่นในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการยืนยันว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางวิชาการและสังคม  และยืนยันว่าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนานักศึกษาที่สามารถผลิตงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือผู้ใช้งานวิจัย  ซึ่งทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะการคิดโจทย์วิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน และมีผลกระทบต่อวงการวิชาการและสังคม เป็นเรื่องยากประเด็นเรื่องคนข้ามรุ่น นักศึกษาได้พัฒนามาเมื่อ 5 ปีก่อน ดังนั้นสังคมจึงก้าวมาสู่สังคมสูงอายุชัดเจน องค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ จึงมีประโยชน์เชิงวิชาการและนโยบาย"
 

           ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่รับรางวัล  ขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เห็นคุณค่างานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น


ข่าว : นางสาวนวพร หนูเส็ง  ภาพ : นางสาววณิชชา ณรงค์ชัย 

Read 4640 times Last modified on Friday, 16 August 2013 13:37