cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา (ซ้าย) ,  ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง  (ขวา) รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา (ซ้าย) , ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง (ขวา)

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมแสดงความยินดีกับรศ.ดร.จักรกฤษณ์ดวงพัตราที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555

       รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม (รุ่น 2) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (สาขาปรัชญา) จากการเสนอวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)เรื่องกระบวนเล่นโขนจากบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมี รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรีศ.ดร.มัทนี รัตนินและศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้กล่าวว่า

       “รู้สึกยินดีที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์เพราะเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเล่มแรกของหลักสูตรแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนี้ เป็นการบูรณการความรู้ในสาขาวิชาวรรณกรรมกับศิลปกรรมด้านนาฏยศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาคำตอบโดยอาศัยประสบการณ์ตรงที่คุ้นเคยเป็นเวลานาน กับตัวบทและศิลปะแขนงที่ศึกษาเป็นพื้นฐานความรู้และความคิด”

       รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา กล่าวอีกว่า “ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำวิจัยสามารถการอธิบายความจริงที่มีลักษณะเป็นศิลปะของการประกอบสร้างตัวบทการค้นหาแบบรูปของกระบวนเล่นโขน และการกำหนดนาฏยลักษณ์ของบทโขนให้เป็นความจริงที่มีลักษณะเป็นศาสตร์อันอาจจะเป็นตำราสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและค้นคว้าในสาขานาฏยศิลป์วรรณกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องได้รวมทั้งน่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่การประกอบสร้างบทโขนร่วมสมัยและสมัยต่อไปด้วย”

       รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา กล่าวในตอนท้ายว่า “เทคนิคในการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จตั้งคำถามทั้งกับสิ่งที่มีผู้อื่นให้คำตอบไว้แล้วและยังไม่เคยมีใครค้นหาคำตอบรวมทั้งตั้งคำถามใหม่กับคำถามที่ตนเองเคยมีคำตอบไว้แล้วเพื่อทบทวนคำตอบนั้นว่าถูกต้อง ลึกซึ้งและครอบคลุมหรือไม่ อย่างไรและนำไปสู่การตั้งคำถามใหม่ๆ ต่อไปได้อย่างไรบ้างด้วย”

       ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีจากการเสนอวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)เรื่องอิทธิพลของสารผสมยูเรีย-แคลเซียม และแหล่งพลังงานต่อจลศาสตร์ในรูเมนและการผลิตโคนมโดยมี ศาสตราจารย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากรอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้สร้างชื่อเสียงให้กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยได้รับ หลังจากก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตเกษตรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2554 จากคณะเกษตรศาสตร์ และรางวัลวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ระดับดี ประจำปี 2554จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงแม้ว่ารางวัลที่ได้รับจะเป็นเพียงหนึ่งในผลพลอยได้จากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ แต่รางวัลนี้จะทำให้ผู้วิจัยได้ตระหนักอยู่เสมอว่า การที่ได้ทำงานวิจัยอย่างเข้มข้น เอาใจใส่ มีการใช้ความคิด วิเคราะห์ที่สร้างสรรค์และมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่เป้าหมาย ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแนวทางและเป้าหมายนำเราไปสู่ความสำเร็จได้ในวันข้างหน้า

       การได้รับรางวัลนี้ ผู้วิจัยวิทยานิพนธ์ต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือในการทำวิจัย และเหนือสิ่งอื่นใดที่สำคัญที่สุด คือ กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่คอยให้คำปรึกษา อบรมสั่งสอน และชี้แนะแนวทางสู่ความสำเร็จ ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาโดยผ่านโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8”

       ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้อีกว่า “ได้นำผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ไปเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั้งในรูปแบบการนำเสนอและการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีการนำไปใช้ในการอ้างอิงผลงานวิจัย ทั้งระดับชาติและนานาชาติมากกว่า 40 ครั้ง (อ้างอิงจากฐานข้อมูล ISI, Scopus, Google และเอกสารประกอบการประชุมวิชาการต่างๆ)ได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น โดยในขณะนี้ ผู้วิจัยได้รับงบสนับสนุนทุนวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ประจำปี 2555 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นที่เรียบร้อย และอยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัย (นร6208/0530/02555)”

       ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง กล่าวในตอนท้ายว่า “ไม่ว่าการทำงานวิจัยใดๆ ก็ตาม จะต้องพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่า ที่มาและปัญหาของโจทย์วิจัยคืออะไร หรืออะไรคือสาเหตุแห่งปัญหาที่เราต้องวิจัย เพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ที่จะต้องแก้ปัญหานั้นๆ นอกจากนี้จะต้องทำงานวิจัยอย่างเข้มข้น เอาใจใส่ มีการใช้ความคิด วิเคราะห์ที่สร้างสรรค์และมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย” ดุษฎีบัณฑิตทั้ง 2ท่านที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555จะเข้าพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Read 6773 times Last modified on Friday, 16 August 2013 13:44