cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

 

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

 

………………………………………

 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
 2. ประเภทบริหาร
 3. ประเภทบูรณาการ

 

1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประกอบด้วย

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. เป็นผู้ประพฤติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี ทำประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเอง
 4. เป็นผู้ที่มีส่วนทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระทำด้วยความประมาท

คุณสมบัติเฉพาะสาขา

ประเภทวิชาการ/วิจัย

 1. มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการและ/หรือผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
 2. ได้รับการยอมรับและ/หรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติหรือนานาชาติ

ประเภทบริหาร

 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน
 2. ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

ประเภทบูรณาการทั่วไป

 1. เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

2)การดำเนินงาน

 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าที่สมควรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเสนอชื่อมายังคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การรับรอง
 3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเข้ารับรางวัล
 4. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:// gs.kku.ac.th   โทรศัพท์ 043-202420  โทรสาร 043-202421

ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงใคร่ขอเชิญชวนให้เสนอชื่อศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่ 1) องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่               2) สมาคมหรือชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ละคณะ จังหวัดหรือภูมิภาค 3) ศิษย์เก่าจำนวน 5 คนขึ้นไป เข้าชื่อร่วมกัน    ทั้งนี้ให้ส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่า ได้ที่ กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ   บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3  อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 และขอให้ส่งไฟล์ประวัติและผลงานที่เป็นไฟล์ word มาให้เพิ่มเติมที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ด้วย  โดยสามารถยื่นเอกสารได้จนถึง วันที่  15 สิงหาคม 2560

 

   ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มการเสนอชื่อ


 

 ประกาศ

 ขั้นตอนการเสนอชื่อ

 แบบฟอร์มการเสนอชื่อ

 
Read 1472 times Last modified on Friday, 21 July 2017 08:56