cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ระเบียบกับประกาศใหม่ 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 2558


ประกาศ ศธ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558


1ประกาศ บว 20-2560 เรื่อง รับเข้าศึกษา


3ประกาศ บว 21-2560 เรื่อง ลงทะเบียนน้อยกว่า


4ประกาศ บว 22-2560 เรื่อง การขอเพิ่มถอน


5ประกาศ บว  23-2560 เรื่อง การขอเทียบโอน


6ประกาศ บว 24-2560 เรื่อง เปลี่ยนสาขา


7ประกาศ บว 25-2560  เรื่อง เปลี่ยนแผน


8ประกาศ บว 26-2560 เรื่อง การลงทะเบียนต่ำกว่าหลักสูตร


9ประกาศ บว 27-2560 เรื่อง การเปลี่ยนระดับ


10ประกาศ บว 28-2560 เรื่อง การสอบประมวลความรู้และสอบวัด


12ประกาศ บว 29-2560 เรื่อง การคัดลอก turnitin


13-1ประกาศ บว 30-2560 เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำ วพ


14ประกาศ บว 31-2560  เรื่อง การประเมิน วพ-กศ


17ประกาศ บว 32-2560 เรื่อง การขอคืนสภาพ


ประกาศ มข 1257-2560 เรื่อง การรับนักศึกษาโควตา new


ประกาศ มข 1259-2560 เรื่องการตีพิมพ์ผลงานเพื่อสำเร็จการศึกษา new


ประกาศ มข 1260-2560 เรื่อง การรักษาสถานภาพรอตีพิมพ์ new


 


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 185-2561 แนวปฏิบัติอาจารย์ new


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 66-2559 เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต new


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 67-2559 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต new


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 92/2560 เกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นส่วนหนี่งในการสำเร็จการศึกษา new


ระเบียบบัณฑิตศึกษา มข  2559


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 3580/2561 เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา new


หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ new


หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา new

 

 

Read 37388 times Last modified on Wednesday, 17 April 2019 08:14