Print this page

แนวปฏิบัติสำหรับการปรับปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าสู่อาเซียน (สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557)

 

แนวปฏิบัติสำหรับการปรับปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าสู่อาเซียน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา เพื่อให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จึงทำให้ปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตศึกษาต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้พร้อมกัน ถึงแม้จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา ภาคการศึกษาเดียวกัน

  ดังนั้น จึงมีนักศึกษาบางส่วนที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา จึงอาจมีผลต่อวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษานานาชาติและให้ตรงกับปฏิทินของมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน เรียกว่า ปฏิทินการศึกษาอาเซียน โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัย ได้สรุปแนวทางการใช้ปฏิทินการศึกษามาเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้วางแผนการเรียนและการสำเร็จการศึกษาในช่วงของเวลาระหว่างปฏิทิน โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

  รายละเอียด แนวปฏิบัติสำหรับการปรับปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าสู่อาเซียน

  รายละเอียด การกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการสอบและการส่งเล่มรายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557)

  รายละเอียด ตารางการกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการสอบและการส่งเล่ม รายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557)

Read 27121 times Last modified on Friday, 10 July 2015 04:01