cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

  1. ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะที่ยื่นขอรับทุน
  2. ผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
  3. นักศึกษาต้องเป็นชื่อแรกในผลงาน และปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเจ้าของผลงานร่วมด้วย
  4. ต้องระบุในผลงานว่าผู้ขอทุนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย

1) ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนด http://orasis.crru.ac.th/gds_crru/index.php/conference

2) ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สมัครออนไลน์ และ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gs.kku.ac.th

- ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ยื่น ณ จุดบริการ One stop service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2420 ต่อ  42417  หรือโทรภายใน  มข. 42417 หรือ  08-1768-9618  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่     30 พฤศจิกายน  2558  รับจำนวนจำกัด

3) เอกสารประกอบการสมัคร

3.1 ใบสมัคร (สำเนา) จำนวน 1 ชุด

3.2 หลักฐานการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

(Print จาก  http://orasis.crru.ac.th/gds_crru/index.php/conference)

3.3 บทความฉบับเต็มที่ส่งเพื่อที่ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม

(Proceeding)

3.4 สำเนาแบบเสนออนุมัติเค้าโครง (บว.23)

4) บัณฑิตวิทยาลัย มข. สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้

4.1)ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย

4.2) ค่าที่พัก (บัณฑิตวิทยาลัยจัดที่พักให้)

4.3) การเดินทาง (เดินทางร่วมกัน) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หมายเหตุ :  

1.บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินนักศึกษาในกรณีนักศึกษาไม่เข้าร่วมเสนอผลงาน

2.เดินทางพร้อมกัน วันที่ 16 ธันวาคม – 19 ธันวาคม 2558โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดการเรื่องค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย การเดินทาง และที่พักให้นักศึกษาทุกท่าน

3.กรณีนักศึกษาสมัครไม่ถึง 5 คน นักศึกษาเดินทางเอง และจัดหาที่พักเอง โดยบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทาง (ตามอัตราราชการ)

4.ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาได้

 


 

      การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ เป็นข้อตกลงและร่วมมือกันจากสถาบันต่างๆของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)และสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดโครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัย

      การขอทุนดังกล่าวไม่นับจำนวนครั้งรวมกับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาสามารถขอทุนได้อีก ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา

 


 Download เอกสารการสมัครขอรับทุน

 ลงทะเบียนสมัครขอรับทุน

 ตรวจดูรายชื่อ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น อาคารพิมล กลกิจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2547 ต่อ 42417, 42431 หรือโทรภายใน มข. 42417, 42431 หรือ 08-1768-9618

Read 3917 times Last modified on Wednesday, 07 October 2015 02:38