cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 

 

 รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

 

หมายเหตุ :  

1.บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินนักศึกษาในกรณีนักศึกษาไม่เข้าร่วมเสนอผลงาน

2.เดินทางพร้อมกัน วันที่ 2 พฤศจิกายน – 4 พฤศจิกายน 2557 โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดการเรื่อง การเดินทาง และที่พักให้นักศึกษาทุกท่าน

3.กรณีนักศึกษาสมัครไม่ถึง 5 คน นักศึกษาเดินทางเอง และจัดหาที่พักเอง โดยบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทาง (ตามอัตราราชการ)

4.ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาได้

 


การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ เป็นข้อตกลงและร่วมมือกันจากสถาบันต่างๆของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)และสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดโครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัย

การขอทุนดังกล่าวไม่นับจำนวนครั้งรวมกับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาสามารถขอทุนได้อีก ตามประกาศคณะกรรมการ บริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โทร.0-4320-2420 ต่อ 42431, 42417 หรือโทรภายใน มข. 42431, 42417 หรือ 08-1768-9618

http://gs.kku.ac.th

www.facebook.com/graduateschoolkku


Read 2377 times Last modified on Wednesday, 17 September 2014 08:46