cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย”

              งานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา  จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตผลงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงคุณภาพของคณาจารย์ในสถาบันอีกด้วย  อย่างไรก็ตามเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควรจะเป็น 

               ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และฉลองครบรอบ ๑ ทศวรรษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ๔ ทศวรรษ ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ สวนสุนันทา  จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย” ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ๑ ทศวรรษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๔ ทศวรรษ ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งานประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศด้านศิลปกรรมศาสตร์  จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย คณะอาจารย์ และนักศึกษา ได้แสดงองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษาและวิจัยด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เล็งเห็นว่า   การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานศิลปวัฒนธรรม  กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย” ๑ ทศวรรษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๔ ทศวรรษ ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กร หรือความเป็นสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง  อีกทั้งได้รับการยอมรับจากสถานการศึกษาอื่นๆ อีกด้วย

               เชิญลงทะเบียนในระบบ Online ได้ที่ http://www.rdi.ssru.ac.th/conference2014/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดต่อ คุณชุติมา ธีรสุวรรณ คุณพาโชค เลิศลพ และ คุณทิฆัมพร ทิพย์แสง โทร. 087-1674326, 086-4156100, 095-4304386

Read 5039 times Last modified on Tuesday, 16 September 2014 08:41