cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

โครงการประชุมวิชาการ "Sport Nutrition and Ergogenic Aids"

โครงการประชุมวิชาการ "Sport Nutrition and Ergogenic Aids"


***ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 5 กันยายน 2557


หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันการกีฬานับว่าได้รับการยอมรับแล้วว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ทั้งกรณีเสริมสุขภาพสำหรับบุคคลสุขภาพดีทั่วไปหรือผู้ป่วยบางโรค เช่น โรคหืด โรคเบาหวาน เป็นต้น และกรณีที่เป็นการส่งเสริมการกีฬาทั้งระดับสมัครเล่นและอาชีพ ซึ่งล้วนแต่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ลดความเจ็บป่วยได้  อย่างไรก็ตามอาหารนับเป็นปัจจัยเสริมที่เสริมผลของการออกกำลังกาย หรือแม้แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน แต่ความรู้ในเรื่องอาหารที่เสริมผลการกีฬานี้ยังมีการศึกษาน้อยมากในประเทศไทย ดังนั้นผู้จัดจึงเห็นว่าควรจะจัดให้ความรู้แก่นักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการกีฬาของประเทศต่อไป โดยได้เชิญนักวิชาการที่มีศักยภาพในด้านนี้จากต่างประเทศ โดยมาจาก The University of Nottingham, United Kingdom และ Laboratory of Exercise Biochemistry, University of Taipei, Taiwan มาบรรยาย

          หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และกลุ่มวิจัยและพัฒนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้นี้

 

วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาร่วม และนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย ให้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องโภชนาการและอาหารเพิ่มพลังงานสำหรับการกีฬาเพิ่มมากขึ้น
  2. แลกเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นเลิศในเรื่อง โภชนาการและอาหารเพิ่มพลังงานสำหรับการกีฬา กับวิทยากรต่างประเทศและในประเทศที่มาบรรยาย รวมทั้งบุคลากรที่มาเข้าร่วมการประชุม 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เข้าฟัง มีความรู้ในด้านของโภชนาการและสารให้พลังงานทางการกีฬาในระดับสากลมากขึ้น
  2. ส่งเสริมให้การเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมีความทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
  3. นำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

 

เป้าหมาย

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น หรือจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 80 คน

 

ระยะเวลาดำเนินการ    วันอังคารที่  9  กันยายน   2557

สถานที่     อาคารสิริคุณากร  3  ชั้น  2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

บัณฑิตวิทยาลัย และ กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าลงทะเบียน

      -  ค่าลงทะเบียน  (ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่าง และเอกสารประกอบการประชุม)    800.- บาท

      -  อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับการยกเว้น ค่าลงทะเบียน

      -  ข้าราชการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน  สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี คือ

  1. ชำระเป็นเงินสด ได้ที่จุดบริการ  One stop service  บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
  2. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เลขที่บัญชี  551-3-02500-2   ประเภทกระแสรายวัน


*ส่งหลักฐานการโอนเงินและสอบถามรายละเอียดได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร 088-062-0133

**ระบบโอนเงินจะปิดวันที่ 31 สิงหาคม  ท่านที่ต้องการชำระค่าสมัคร ให้นำใบชำระเงินและเงิน 800 บาท มาจ่ายที่หน้างาน 

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง Sport Nutrition and Ergogenic Aids

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2557

 ณ  อาคารสิริคุณากร 3  ชั้น  2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*******************************************

 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม

09.00-09.10 น. พิธีต้อนรับวิทยากรกล่าวเปิดการประชุม

                     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์

                     ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

                     หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

09.10-09.30 น. แนะนำวิทยากรแก่ผู้เข้าอบรม

                     และแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นแด่วิทยากร (VDO)

                     โดย อาจารย์ ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ 

09.30-10.30 น. บรรยายเรื่อง “The role of nutrition in optimizing endurance and strength in elite sports”

                      โดย Professor Ian A. Macdonald; The University of Nottingham, United Kingdom และ

10.30 น.          รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บริการในห้องประชุม)

10.30-11.30 น. บรรยายเรื่อง “Ergogenic property of the insulin-sensitizing ginsenoside Rg1      in men”

                      โดย Dr.Chia-Hua Kuo; Laboratory of Exercise Biochemistry, University of Taipei, Taiwan

11.30-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.45 น. บรรยายเรื่อง “บทบาทของ lactose-free milk ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา”

                      โดย รศ.กัลยา  กิจบุญชู          มหาวิทยาลัยมหิดล

13.45 -14.30 น. บรรยายเรื่อง "บทบาทของสมุนไพรเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย"

                      โดย ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.30 น.          รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บริการในห้องประชุม)

14.30-15.15 น. บรรยายเรื่อง "บทบาทของโภชนาการต่อการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการทำงานของระบบประสาท"

                      โดย รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.15-16.30 น. บรรยายเรื่อง “บทบาทของโภชนาการและสารเพิ่มพลังต่อเมแทบอลิซึมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา”

                     โดย รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16.30 น.         ประธาน กล่าวปิดงานและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

Read 4426 times Last modified on Tuesday, 09 September 2014 02:42