cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32


การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 


 ใบสมัคร 


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

1) ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะที่ยื่นขอรับทุน

2) ผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

3) นักศึกษาต้องเป็นชื่อแรกในผลงาน และปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเจ้าของผลงานร่วมด้วย

4) ต้องระบุในผลงานว่าผู้ขอทุนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย

1) ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำหนด http://www.swugrad40.com 

2)      ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :  ใบสมัคร 

- ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ยื่น ณ จุดบริการ One stop service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2420 ต่อ  42417  หรือโทรภายใน  มข. 42417 หรือ  08-1768-9618  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่     31 กรกฎาคม 2557  รับจำนวนจำกัด

3) เอกสารประกอบการสมัคร

3.1 ใบสมัคร (สำเนา) จำนวน 1 ชุด

3.2 หลักฐานการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

(Print จาก  www.swugrad40.com)

3.3 บทความฉบับเต็มที่ส่งเพื่อที่ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม

(Proceeding)

3.4 สำเนาแบบเสนออนุมัติเค้าโครง (บว.23)

4) บัณฑิตวิทยาลัย มข. สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้

4.1)     ค่าที่พัก (บัณฑิตวิทยาลัยจัดที่พักให้)

4.2)     ค่าเดินทาง (เดินทางร่วมกัน) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หมายเหตุ :  

1.บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินนักศึกษาในกรณีนักศึกษาไม่เข้าร่วมเสนอผลงาน

2.เดินทางพร้อมกัน วันที่ 2 พฤศจิกายน – 4 พฤศจิกายน 2557 โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดการเรื่อง การเดินทาง และที่พักให้นักศึกษาทุกท่าน

3.กรณีนักศึกษาสมัครไม่ถึง 5 คน นักศึกษาเดินทางเอง และจัดหาที่พักเอง โดยบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทาง (ตามอัตราราชการ)

4.ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาได้

 


การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ เป็นข้อตกลงและร่วมมือกันจากสถาบันต่างๆของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)และสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดโครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัย

การขอทุนดังกล่าวไม่นับจำนวนครั้งรวมกับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาสามารถขอทุนได้อีก ตามประกาศคณะกรรมการ บริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โทร.0-4320-2420 ต่อ 42431, 42417 หรือโทรภายใน มข. 42431, 42417 หรือ 08-1768-9618

http://gs.kku.ac.th

www.facebook.com/graduateschoolkku

Read 4545 times Last modified on Wednesday, 17 September 2014 08:48