cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ สควค.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 79/2560) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ สควค.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(โครงการ สควค.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ไปสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดของ สาขาวิชาหากไม่ไปสอบตามกำหนดการ จะถือว่าสละสิทธิ์ ดูประกาศรายชื่อ    แนบท้ายประกาศฉบับที่ 79/2560

Read 1752 times Last modified on Thursday, 08 June 2017 02:43