cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ (โครงการพิเศษ)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 29/2557)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ โครงการพิเศษ เพิ่มเติม

  file ประกาศ View 

 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 97/2556 ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอรับสมัครเพิ่มเติม สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ แผน ข โครงการพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ กำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือก

รายการ
วัน เดือน ปี
1. รับสมัคร -ทางเว็บไซด์
14 มีนาคม – 22 เมษายน 2557
(ยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2557 ก่อนเวลา 16.30 น.
หรือยื่นทางไปรษณีย์ ยึดวันประทับตราส่งต้นทาง ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557)

-ด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย 14 มีนาคม – 22 เมษายน 2557
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2557 ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย
3. การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
เวลา 08.30-11.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30-12.30 น. วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
เวลา 13.30-16.00 น. สอบสัมภาษณ์
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย
5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาลงทะเบียน เรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 2 มิถุนายน 2557
6. วัดเปิดภาคเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557

ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 97/2556
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557


 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

 

Read 4075 times Last modified on Friday, 25 April 2014 02:33