Print this page

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน


 ดูประกาศ


ด่วน เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน โครงการพิเศษ 

 

รายการ
จากเดิม
เปลี่ยนเป็น
หมายเหตุ
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สัมภาษณ์
17 มกราคม 2557
24 มกราคม 2557
เว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์
22 มกราคม 2557
27 มกราคม 2557
ณ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
27 มกราคม 2557
31 มกราคม 2557
เว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย

 


สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยำลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 84/2556)

 

Read 5656 times Last modified on Friday, 24 January 2014 09:29