cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

บัณฑิตวิทยาลัย มข. ครบรอบ 37 ปี จัดกิจกรรมพี่ให้น้อง

บัณฑิตวิทยาลัย มข. ครบรอบ 37 ปี จัดกิจกรรมพี่ให้น้อง

 

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายอาสา     พัฒนาชนบท ในโครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 15 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 37 โดยร่วมกับ สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      และฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ และมอบถังหมักแก๊สชีวภาพ ให้กับโรงเรียนบ้านม่วงโป้ ต.สาวะถี อ.เมือง       จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 18,21, 28-29 และ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครู นักเรียน และชาวบ้าน กว่า 50 คน เข้าร่วมปรับปรุงอาคารเรียน

 

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกันติดตั้งถังหมักแก๊สชีวภาพให้โรงเรียนบ้านม่วงโป้ และสาธิตวิธีการใช้ถังหมักแก๊สชีวภาพแก่คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงโป้

 

 

 

 

 

 

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ, ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านม่วงโป้ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น มอบทุนอาหารกลางวัน 10,000 บาท  บริจาคค่าน้ำค่าไฟให้วัดประจำหมู่บ้าน แจกถุงอุปกรณ์การเรียนและเสื้อโครงการพี่ให้น้องแก่นักเรียนทุกคน เงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อและเงินบริจาค รวมทั้งสิ่งของบริจาคอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท โดยมีนายปฐมินทร์ ดาวษาวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโป้  เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และจ่ายยาฟรี ให้กับประชาชนและนักเรียนที่มารับบริการโดยนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ หลังพิธีร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ นักเรียน คุณครู และชาวบ้านกว่า 150 คน 

 

 

Read 1745 times Last modified on Friday, 18 December 2015 06:57