รายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ์เกียรติยศศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

          ด้วยศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้มองเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอด รวมทั้ง การที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย การพัฒนาไปในทิศทางนี้นั้น งานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษานับว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย จากภาพรวมที่ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้รับทราบ ทำให้รู้ว่างานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีการพัฒนาและได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ยังอยากเห็นงานวิจัยเหล่านี้ได้รับการยกระดับขึ้นมา เป็นงานวิจัยที่มีการกำหนดปัญหาหรือโจทย์วิจัยจากปัญหาจริงในพื้นที่ และผลการวิจัยนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์  ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และของประเทศได้ ซึ่งการสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาได้พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพบนพื้นฐานแนวคิดของงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศดังกล่าว การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวคิดซึ่งศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ยินดีสนับสนุนรางวัลเรื่องละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เป็นเวลา 10 ปี โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป
 

วัตถุประสงค์

          - เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ
          - เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และของประเทศได้
 

กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วมโครงการ

          - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก – โท  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ซึ่งมีผลของการวิจัยที่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์  มีพัฒนาการและเห็นผลภายในระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปีหลังสำเร็จการศึกษา
          - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกและตัดสิน รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์   ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
 

ระยะเวลาการดำเนินการ   ระหว่าง  ธันวาคม 2555 –  กันยายน 2556
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          - ได้วิทยานิพนธ์ดีเด่นที่มีคุณภาพ
          - สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และของประเทศได้    
          - ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของหลักสูตร สาขาวิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัย
          - เป็นการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัย


Read 2653 times Last modified on Friday, 25 January 2013 03:02