บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2559

เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้มอบทุนเพื่อเป็นรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ สำหรับนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีละ1 รางวัล เป็นเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและยกระดับคุณภาพ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดโจทย์วิจัยจากบริบทของปัญหาจริงใน พื้นที่ และสามารถนำผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาใน พื้นที่ได้จริง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

เป็นมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่กำหนดโจทย์วิจัยจากปัญหาในพื้นที่ หรือปัญหาของประเทศ และมีการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค หรือ ประเทศ และมีพัฒนาการและเห็นผลภายในระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

เอกสารหรือหลักฐานประกอบ

1) วิทยานิพนธ์ (เป็นเล่มปกอ่อนได้)
2) รายงานการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัย 
3) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ 
          3.1) การนำผลวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
         3.2) การนำผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 
         3.3) การนำผลงานวิจัยไปเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
         3.4) ได้รับการอ้างอิง (citation)

การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล 

1) เสนอโดยคณะ ซึ่งคณะสามารถคัดเลือกวิทยานิพนธ์ที่ดีเยี่ยมของ คณะ คณะละ 1 เรื่องส่งมาขอรับรางวัล 
2) เสนอโดยบุคคลที่เห็นประโยชน์ของงานวิจัย เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือก ผลงาน หรือเจ้าของงานวิจัยที่เข้าหลักเกณฑ์นี้

กำหนดการรับสมัครและประกาศผล

กุมภาพันธ์ 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 รับสมัครผ่านคณะที่สาขาวิชาสังกัด หรือส่งโดยตรงที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3

กรกฎาคม 2560 ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกและ ตัดสินผล และการประเมินผล

สิงหาคม 2560 ประกาศผล  

 

การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินรางวัล

 

โดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้ง ซึ่งผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ผู้ประสงค์จะขอเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://gs.kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2560

 


 ประกาศ

 แบบฟอร์มสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2558

เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้มอบทุนเพื่อเป็นรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ สำหรับนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีละ1 รางวัล เป็นเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและยกระดับคุณภาพ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดโจทย์วิจัยจากบริบทของปัญหาจริงใน พื้นที่ และสามารถนำผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาใน พื้นที่ได้จริง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

เป็นมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่กำหนดโจทย์วิจัยจากปัญหาในพื้นที่ หรือปัญหาของประเทศ และมีการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค หรือ ประเทศ และมีพัฒนาการและเห็นผลภายในระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

เอกสารหรือหลักฐานประกอบ

1) วิทยานิพนธ์ (เป็นเล่มปกอ่อนได้)
2) รายงานการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัย
3) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่
          3.1) การนำผลวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
         3.2) การนำผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์
         3.3) การนำผลงานวิจัยไปเสนอในที่ประชุมวิชาการ
         3.4) ได้รับการอ้างอิง (citation)

การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล 

1) เสนอโดยคณะ ซึ่งคณะสามารถคัดเลือกวิทยานิพนธ์ที่ดีเยี่ยมของ คณะ คณะละ 1 เรื่องส่งมาขอรับรางวัล
2) เสนอโดยบุคคลที่เห็นประโยชน์ของงานวิจัย เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือก ผลงาน หรือเจ้าของงานวิจัยที่เข้าหลักเกณฑ์นี้

กำหนดการรับสมัครและประกาศผล

กุมภาพันธ์ 2559 - 31 กรกฎาคม 2559 รับสมัครผ่านคณะที่สาขาวิชาสังกัด หรือส่งโดยตรงที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3

กรกฎาคม 2559 ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกและ ตัดสินผล และการประเมินผล

สิงหาคม 2559 ประกาศผล  

 

การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินรางวัล

 

โดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้ง ซึ่งผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ผู้ประสงค์จะขอเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://gs.kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

 


 ประกาศ

 แบบฟอร์มสมัคร