[2556] การพัฒนาเค้าร่างเมทาดาทาสำหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู่ในรูปดิจิทัล

Written by 

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2556

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การพัฒนาเค้าร่างเมทาดาทาสำหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู่ในรูปดิจิทัล

(ภาษาอังกฤษ) : Metadata Development for Management of a Digitized Palm Leaf Manuscript   

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2552

 

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.นิศาชล จำนงศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์


วีดิทัศน์แนะนำผลงาน


 


 สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์


 

                ประกาศ

                รายละเอียดผลงาน

Read 2437 times Last modified on Tuesday, 17 March 2015 08:13