[2554] การวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในระยะก่อนและหลังคลอดด้วยระบบ Capillary electrophoresis

Written by 

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2554

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในระยะก่อนและหลังคลอดด้วยระบบ Capillary electrophoresis

(ภาษาอังกฤษ) : Prenatal and Postnatal Diagnosis of Thalassemia and Hemoglobinopathies by Electrophoresis System.

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์คณะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2555

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.หทัยชนก ศรีวรกุล นักวิจัยประจําศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ อาจารย์ประจําภาควิชาเคมีคลินิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์กุลนภา ฟู่เจริญ อาจารย์ประจําภาควิชาจุลทรรศน์วินิจฉัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วีดิทัศน์แนะนำผลงาน


 


 สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์


 

                ประชาพันธ์ผลงานข่าวสือหนังสือพิมพ์  View or Download

                รายละเอียดผลงานทั้งหมด  View or Download

Read 10681 times Last modified on Wednesday, 30 April 2014 02:27