cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ວິທີການສະມັກ

       ວິທີການສະມັກສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າສຶກສາໃນຫຼັກສູດຕ່າງໆ ຂອງບັນດິດວິທະຍາໄລ:

     1. ສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂຫລດເອກສານສະມັກ ແລະສົ່ງໄປທີ່ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     2. ສະມັກເຂົ້າຮຽນອອນລາຍ (ກະລຸນາເລືອກເມນູ ສະມັກອອນລາຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ລະບຸໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້)


      ໃບສະມັກ ແລະ ວິທີການສະມັກແບບອອນລາຍ


                   ດາວໂຫລດໃບສະມັກ (.pdf)

                   ດາວໂຫລດໃບສະມັກ (ZIP file)

                   ສະມັກຮຽນແບບອອນລາຍ

                   ກວດສອບສະຖານະຂອງຜູ້ໃບສະມັກ

 
 

      ເອກສານທີ່ໃຊ້ໃນການສະມັກ:


       - ກ໋ອບປີ້ປັດສະປອດ (Copy of passport (profile page)

 

       - ກ໋ອບປີີ້ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (Copy of academic transcript)

 

       - ກ໋ອບປີີ້ໃບຍັ້ງຍືນພາສາອັງກິດ (Copy of degree certificate in English)
       - ຮູບຖ່າຍປະຈຸບັນ (Recent photo)


*ກະລຸນາກວດສອບຄວາມຖຶກຕ້ອງຂອງເອກສານທີ່ໃຊ້ໃນການສະມັກ ບັນດິດວິທະຍາໄລຈະດຳເນິນການພິຈາລະນາການຮັບເຂົ້າຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບເອກສານໃນການສະມັກຄົບຖ້ວນທຸກລາຍການ

 

**ສຳລັບຜູ້ທີ່ສະມັກຮຽນອອນລາຍ ກະລຸນາແນບໄຟຮເອກສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສະມັກມາພ້ອມກັບໃບສະມັກ ຫລື ສາມາດສົ່ງເອກສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ນອກເໜືອຈາກໃບສະມັກມາທາງໄປສະນີ ເຖິງບັນດິດວິທະຍາໄລ

***ທ່ານບໍ່ສາມາດສະມັກໄດ້ຫລາຍກວ່າ 1 ຫຼັກສູດ

 

      ໄລຍະເວລາໃນການສະມັກບັນດິດວິທະຍາໄລ ຂະຫຍາຍເວລາຮັບການສະມັກສຶກສານາໆ ຊາດປີການສຶກສາ ໂດຍພາກຕົ້ນຈະເປິດເທິມໃນຊ່ວງເດືອນສິງຫາ ແລະ ພາກປາຍໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນ ກະລຸນາດຳເນິນການສະມັກໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນເປິດເທິມພາກຮຽນທີ່ທານຈະເຂົ້າສຶກສາ

 

      ສະມັກແບບອອນລາຍ


ກະລຸນາອ່ານຂັ້ນຕອນໃຫ້ລະອຽດ

1. ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດສາມາກສະມັກເຂົ້າສຶກສາໄດ້ພະຫລອດປີການສຶກສາ ໂດຍ ພາກຕົ້ນຈະເປິດເທິມໃນຊ່ວງເດືອນສິງຫາຂອງທຸກປີ ແລະ ພາກປາຍເປິດເທິມໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນທຸກປີ ກະລຸນາລະບຸພາກຮຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະເລິ່ມເຂົ້າສຶກສາ

2. ກະລຸນາກວດສອບລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກສູດທີ່ຈະເຂົ້າສຶກສາໃຫ້ແນ່ນອນ ເຊັນ ຊື່ ຫຼັກສູດ ປະເພດຫຼັກສູດ ເອກສານທີ່ໃຊ້ໃນການສະມັກ ເປັນຕົ້ນຖ້າຫາກວ່າສົ່ງເອກສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສະມັກມາແລ້ວ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໃດໆ ໄດ້ໃນພາຍຫລັງ

3. ກະລຸນາປະກອບເອກສານໃນການສະມັກໃຫ້ລະອຽດຄົບຖ້ວນ

4. ກະລຸນາຄັດຕິດເອກສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮູບຖ່າຍມາພ້ອມໃບສະມັກ
     4.1 ໃນກໍລະນີທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ກະລຸນາສົ່ງມາທີ່ Graduate School, Khon Kaen University 123 Friendship Highway, Muang Khon Kaen, Thailand 40002
     4.2 ໃນກໍລະນີທີ່ສົ່ງທາງອີເມວ ກະລຸນາສົ່ງມາທີ່ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ຄ່າທຳນຽມໃນການສະມັກ
     5.1 35 US $ ສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ
     5.2 ຄ່າທຳນຽມໃນການສະມັກຈະຈ່າຍເມື່ອນັກສຶກສາໄດ້ມາສະເໜີຕົວ ທີ່ບັນດິດວິທະຍາໄລ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ

6. ໃບສະມັກ ແລະ ຂໍ້ມູນຈະສົ່ງເຖິງບັນດິດວິທະຍາໄລທັນທີ່ທີ່ທານໄດ້ກົດປຸ່ມ Submit

7. ທ່ານສາມາດກວດສອບສະຖານະພາບການສະມັກໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຣ ຂອງບັນດິດວິທະຍາໄລ

8. ບັນດິດວິທະຍາໄລຈະສົ່ງຈົດໝາຍເພື່ອຕອບຮັບເຂົ້າສຶກສາເມື່ອໄດ້ຮັບຜົນການພິຈາລະນາຈາກຄະນະທີ່ທ່ານສະມັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຕາມທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກສານສະມັກ

9. ຫາກທ່ານຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສະມັກເພິ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ບັນດິດວິທະຍາໄລ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອນແກ່ນ
ໂທ: +66 4320 2420 ຕໍ່ 42426 ຫລື 42436
ແຟກ:+66 4320 2421
ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 17614 times Last modified on Monday, 07 October 2013 01:59