โครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 20 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง ครั้งที่ 20”

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 42

วันที่  24-25 ตุลาคม, 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน, 26 พฤศจิกายน และ 27 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงเรียนบ้านฝางน้อย ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 สนับสนุนเสื้อโครงการโดยการสแกน QR Code Line

 

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563

เวลา  07.30-08.00  น.           ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.00-09.00  น.           เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านฝางน้อย ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เวลา  09.00-12.00  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อบรมการเพาะเห็ด ปรับปรุงแปลงเกษตร และสร้างทางเดิน สวนหย่อม

เวลา  12.00-13.00  น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ อบรมวิธีการเพาะเห็ด วิธีการนึ่ง และการบรรจุวัสดุเพาะลงแปลงปลูกผัก

เวลา  15.30-16.00  น.           สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-17.00  น.           เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563

เวลา  07.30-08.00  น.           ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.00-09.00  น.           เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านฝางน้อย ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เวลา  09.00-12.00  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  ได้แก่ อบรมการทำโยเกิร์ต

เวลา  12.00-13.00  น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ เก็บรายละเอียดงาน ตกแต่งโรงเพาะเห็ด

เวลา  15.30-16.00  น.           สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-17.00  น.           เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

เวลา  07.30-08.00  น.           ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.00-09.00  น.           เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านฝางน้อย ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เวลา  09.00-09.30  น.           พบกับคณาจารย์โรงเรียนและผู้นำชุมชน ณ โรงเรียนบ้านฝางน้อย ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เวลา  09.30-12.00  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ สร้างอ่างล้างมือ ทาสีอาคาร โต๊ะเรียน และซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ลานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (BBL)

เวลา  12.00-13.00  น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ สร้างอ่างล้างมือ ทาสีอาคาร โต๊ะเรียน และซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ลานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (BBL) (ต่อ)

เวลา  15.30-16.00  น.           สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-17.00  น.           เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

เวลา  07.30-08.00  น.           ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.00-09.00  น.           เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านฝางน้อย ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เวลา  09.00-12.00  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน สร้างอ่างล้างมือ ทาสีอาคาร โต๊ะเรียน และซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ลานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (BBL) เก็บรายละเอียดงาน

เวลา  12.00-13.00  น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ เก็บรายละเอียดงาน

เวลา  15.30-16.00  น.           สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-17.00  น.           เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันศุกร์ที่  26 พฤศจิกายน 2563

เวลา  07.30-08.00  น.           ทีมพยาบาล และผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกันที่หน้าบัณฑิตวิทยาลัย

เวลา  08.00-09.00  น.           เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านฝางน้อย ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เวลา  09.00-12.00  น.           ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้ชาวบ้าน และเด็กนักเรียน

เวลา  12.00-13.00  น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา  13.00-15.30  น.           อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (ต่อ) และอบรบเรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

เวลา  15.30-16.00  น.           สรุปกิจกรรมประจำวัน

เวลา  16.00-17.00  น.           เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันศุกร์ ที่  27 พฤศจิกายน 2563

 - ทีมสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

07.30 - 08.30 น.        ทีมสโมสรนักศึกษาฯ พร้อมกันที่หน้าอาคารพิมล กลกิจ ออกเดินทางไปโรงเรียน

                               บ้านฝางน้อย ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

 

- ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 08.30 น.      พร้อมกันที่หน้าอาคารพิมล กลกิจ ออกเดินทาง ณ โรงเรียนบ้านฝางน้อย ต.โนนทอง

                   อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

09.45 น.       เดินทางถึงโรงเรียน

09.45 น.       นักเรียน ครู ชาวบ้าน บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา พร้อมกันที่โรงเรียนบ้านฝางน้อย

09.45 น.       กล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมโครงการฯ และแนะนำโรงเรียน

10.00 น.       ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ

10.15 น.       กล่าวขอบคุณ โดยผู้บริหารโรงเรียน

10.30 น.       การแสดงของโรงเรียนบ้านฝาง

11.00 น.       พิธีมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนและชุมชน โดยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 - ส่งมอบห้องสมุด  โรงเรือนเพาะเห็ด  แปลงเกษตร  อ่างล้างมือ  และสวนหย่อม

 - มอบทุนอาหารกลางวัน  

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ส่งมอบสนามเด็กเล่น และลานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (BBL) สื่อการเรียนการสอน และ. อุปกรณ์กีฬา 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- มอบตู้ยา และเจลล้างมือ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

- มอบปัจจัยค่าสาธารณูปโภค ให้กับวัดในชุมชน

โดย นายจิรพัฒน์ จันทะไพร หัวหน้างานบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย

- มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน

โดย  บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และ สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ

(รับบนเวที ทีละแถว ๆ ละ 10 คน)

                           - มอบถุงอุปกรณ์การศึกษา และชุดกีฬา

โดย  บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และ สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ

(รับบนเวที ทีละแถว ๆ ละ 10 คน)

11.45 น.         ถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีเป็นที่ระลึก

12.00             เสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.         กิจกรรมสันทนาการ (เล่นเกมส์ และแจกรางวัล) 

15.00 น.         เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

16.00 น.         เดินทางถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ

Read 491 times Last modified on Tuesday, 10 November 2020 09:41