cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

ด่วน   สำหรับนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นต้นไป กำหนดให้ทุกคนส่งแบบฟอร์ม Turnitin Originality Report พร้อมการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

 DOWNLOAD

 
  ข่าวเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

        รายชื่อนักศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกแล้ว แต่รอตีพิมพ์ [ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 59]
        เล่มวิทยานิพนธ์ที่ส่งออกประชาสัมพันธ์ (ศธ 0514.10/356 ลงวันที่ 29 มค 59)

 


รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

inform
link
 คู่มือการทำวิทยานิพนธ์  click
 ตัวอย่างและรูปแบบวิทยานิพนธ์  click
 ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับใส่ในหน้าปกและใบรับรอง วพ./กศ.  click
 สืบค้นฐานวิทยานิพนธ์  click
 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่พิมพ์เผยแพร่  click
 วารสารวิจัยมข.ระดับบัณฑิตศึกษา  click
 ตรวจการส่งเล่มวิทยานิพนธ์  click
 วิทยานิพนธ์ดีเด่น  click
 วพ.นศ.1/GS.TS.1 ใบรับ-ส่งวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา/ Form for Submit-Receive Thesis for Student  click


 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติก่อนนำเสนอเพื่อสำเร็จการศึกษา / ขั้นตอนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบรูปแบบ
 
      ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนนำเสนอเพื่อสำเร็จการศึกษา 
      ขั้นตอนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบรูปแบบ 


 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเอกสารการเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระ (สำหรับรหัส 55 ขึ้นไป)
 
      แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเอกสารการเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระ  แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระลงแผ่นซีดี

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักวิทยบริการ ได้จัดทำฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (full text database) ของวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ 
เพื่อให้บริการการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์และนักศึกษา ในระบบออนไลน์ www ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาทุกคนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ในการเผยแพร่ดังกล่าว และช่วยให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการจัดทำรวมบทคัดย่อเผยแพร่ บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระลงแผ่นซีดี ดังนี้ 

1. โปรแกรมและแบบอักษรที่ใช้ 
1.1 บันทึกข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ตั้งชื่อไฟล์ บทคัดย่อ.doc และภาษาอังกฤษ abs.doc 
1.2 บันทึกข้อมูลในรูปของไฟล์เอกสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word (.doc) หรือ Acrobat PDF file (.pdf) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
1.3 แบบอักษรที่ใช้ให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดทุกไฟล์ ซึ่งอาจเป็นแบบ Eucrosia UPC, Angsana UPC, Angsana New หรือ Time New Roman แล้วแต่กรณี


2. การแบ่งเนื้อหาและการตั้งชื่อไฟล์ ให้แบ่งเนื้อหาสำหรับการบันทึกข้อมูล และตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ 

ลำดับการแบ่งเนื้อหา
การตั้งชื่อไฟล์
Microsoft Word
Acrobat PDF file
ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)
01_cov.doc
01_cov.pdf
บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
02_abs.doc
เฉพาะบทคัดย่อให้ใช้
โปรแกรม MS Word
กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ - ถ้ามี)
03_ack.doc
03_ack.pdf
สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)
04_tbc.doc
04_tbc.pdf
บทที่ 1
05_ch1.doc
05_ch1.pdf
บทที่ 2
05_ch2.doc
05_ch2.pdf
บทที่ 3
05_ch3.doc
05_ch3.pdf
บทที่ 4
05_ch4.doc
05_ch4.pdf
บทที่ 5
05_ch5.doc
05_ch5.pdf
บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)
06_ref.doc
06_ref.pdf
ภาคผนวก
07_app.doc
07_app.pdf
ประวัติผู้เขียน (ถ้ามี)
08_vit.doc
08_vit.pdf3. การส่งแผ่นซีดี แผ่นซีดีที่นำมาส่งบัณฑิตวิทยาลัยต้อง
3.1 ผ่านการตรวจสอบและกำจัดไวรัสเรียบร้อย
3.2 เขียนชื่อนักศึกษา สาขาวิชา คณะชื่อปริญญา และปี พ.ศ. ลงในแผ่นซีดี
3.3 บรรจุในกล่องซีดี พร้อมทั้งปกซีดีที่มีข้อมูลดังนี้

 บัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษาเจ้าของผลงานวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระ ในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีตามแนวปฏิบัติข้างต้น มิฉะนั้นแล้วผลงานของนักศึกษา อาจไม่ได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์

Read 119530 times Last modified on Friday, 18 November 2016 03:34