Print this page

ถ่ายทอดสด การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

ถ่ายทอดสด การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์


 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิทยาศาสตร์)

(ณ ห้องสัมมนา 2)

 

      13.00 – 13.30 น.       ลงทะเบียน  

     13.30 – 15.30 น.       เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมบรรยาย

                                - ข้อกำหนด และระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำ 

                                   วิทยานิพนธ์ 

                                - ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุน

                                     และส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

                                  โดย ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์

     15.30 – 16.00 น.       ตอบข้อซักถาม

     16.00 น.                 ปิดการสัมมนา

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พฤติกรรมสุขภาพ)

(ณ ห้องสัมมนา 1)   

 

      13.00 – 13.30  น.      ลงทะเบียน

     13.30 – 15.30  น.      เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมบรรยาย

                                - ข้อกำหนด และระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำ

                                   วิทยานิพนธ์ 

                                - ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุน

                                     และส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

โดย  ผศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์

     15.30 – 16.00 น.       ตอบข้อซักถาม

     16.00 น.                 ปิดการสัมมนา 

Read 18889 times Last modified on Thursday, 14 November 2013 02:55