cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ถ่ายทอดสด การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

ถ่ายทอดสด การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์


 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิทยาศาสตร์)

(ณ ห้องสัมมนา 2)

 

      13.00 – 13.30 น.       ลงทะเบียน  

     13.30 – 15.30 น.       เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมบรรยาย

                                - ข้อกำหนด และระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำ 

                                   วิทยานิพนธ์ 

                                - ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุน

                                     และส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

                                  โดย ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์

     15.30 – 16.00 น.       ตอบข้อซักถาม

     16.00 น.                 ปิดการสัมมนา

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พฤติกรรมสุขภาพ)

(ณ ห้องสัมมนา 1)   

 

      13.00 – 13.30  น.      ลงทะเบียน

     13.30 – 15.30  น.      เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมบรรยาย

                                - ข้อกำหนด และระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำ

                                   วิทยานิพนธ์ 

                                - ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุน

                                     และส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

โดย  ผศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์

     15.30 – 16.00 น.       ตอบข้อซักถาม

     16.00 น.                 ปิดการสัมมนา 

Read 22180 times Last modified on Thursday, 14 November 2013 02:55