cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

หนังสือและคู่มือ online

หนังสือและคู่มือ Books Online 
 

คู่มือสำหรับนักศึกษา


คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ประกอบด้วย

-คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
-แบบฟอร์ม


คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ประกอบด้วย

-คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
-แบบฟอร์ม


คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 
ประกอบด้วย

-คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
-แบบฟอร์ม


คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ประกอบด้วย

-คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
-แบบฟอร์ม


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 
ประกอบด้วย

-คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
-แบบฟอร์ม


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วย
-คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
-แบบฟอร์ม


คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2554 
-คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
-ปฏิทินการศึกษา


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วย
-คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
-แบบฟอร์ม


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553 
ประกอบด้วย
-คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
-แบบฟอร์ม


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552 
ประกอบด้วย
-คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
-แบบฟอร์ม


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551
ประกอบด้วย
-คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
-แบบฟอร์ม


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2550
ประกอบด้วย 
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
- หลักสูตรระดับปริญญาโท 
- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต


แบบฟอร์มที่นักศึกษาควรทราบ
บว.9 คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/ มากกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด 
บว.13 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
บว.14 คำร้องขอลาพักการศึกษา 
บว.15 คำร้องขอลาออก 
บว.16 แบบส่งและรับวิทยานิพนธ์ 
บว.17 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อ/ ขอรายงาน เพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
บว.18 คำร้องขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา 
บว.20 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษาและการตรวจสอบหนี้สิน 
บว.21 คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
บว.22 คำร้องขอขยายจำนวนนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรณีพิเศษ 
บว.23 แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
บว.24 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
บว.25 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
บว.26 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ 
บว.27 ใบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
บว.28 ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
บว.29 แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
บว.30 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ 
บว.31 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ฯ 
บว.32 ใบแจ้งผลการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ 
บว.33 คำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา/ระบบการศึกษา 
บว.34 คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา 
บว.35 คำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา 
บว.36 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
บว.37 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
บว.38 การรับทราบเรื่องลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
บว.39 คำร้องขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา 
บว.40 คำร้องการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
บว.41 แบบเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง


คู่มือบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2550
คู่มือ ปก, คำนำ, สารบัญ
- บทนำ
- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
- ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
- ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับทุนการศึกษา
- ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
- แนวทางปฎิบัติที่ควรทราบ
- บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย
- คณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
- แบบฟอร์มต่าง ๆ


คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
คู่มือสำหรับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ประจำปีการศึกษา 2550


คู่มือและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2549
ประกอบด้วย 
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
- หลักสูตรระดับปริญญาโท 
- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 

Abstracts and Full Papers


The National and International Graduate Research Conference 2017
Abstracts and Full Papers of The National and International Graduate Research Conference 2017


The National and International Graduate Research Conference 2016
Abstracts and Full Papers of The National and International Graduate Research Conference 2016


โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
Abstracts and Full Papers  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 
Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 
Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556


โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 
Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555


โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 
Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28 มกราคม 2554


โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 
Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553


การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12
Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552


การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 The 10th Graduate Research Conference, KKU
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 
- สาส์นจากคณบดี 
- กำหนดการ 
- บทคัดย่อ นำเสนอผลงานแบบบรรยาย 
- บทคัดย่อ นำเสนอผลงานแบบโปรเตอร์ 
- ดัชนีรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัย 
-ภาคผนวก

รายงานประจำปี


รายงานประจำปี 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานประจำปี 2559
- คำนำ สารบัญ สารบัญรูปภาพ
- บทนำ
- ผลการดำเนินงานประจำปี 2559
- สิ่งพิมพ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาพกิจกรรม
- คณะผู้จัดทำ


รายงานประจำปี 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานประจำปี 2558
- คำนำ สารบัญ สารบัญรูปภาพ
- บทนำ
- ผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- สิ่งพิมพ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาพกิจกรรม
- คณะผู้จัดทำ


รายงานประจำปี 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานประจำปี 2557
- คำนำ สารบัญ สารบัญรูปภาพ
- บทนำ
- ผลการดำเนินงานประจำปี 2557
- สิ่งพิมพ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาพกิจกรรม
- คณะผู้จัดทำ


รายงานประจำปี 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานประจำปี 2556
- คำนำ สารบัญ สารบัญรูปภาพ
- บทนำ
- ผลการดำเนินงานประจำปี 2556
- สิ่งพิมพ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาพกิจกรรม
- คณะผู้จัดทำ


รายงานประจำปี 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานประจำปี 2555
- คำนำ สารบัญ สารบัญรูปภาพ
- บทนำ
- ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 
- สิ่งพิมพ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาพกิจกรรม
- คณะผู้จัดทำ


รายงานประจำปี 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานประจำปี 2554
- คำนำ สารบัญ สารบัญรูปภาพ 
- บทนำ 
- ผลการดำเนินงานประจำปี 2554 
- สิ่งพิมพ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
- ภาพกิจกรรม 
- คณะผู้จัดทำ


รายงานประจำปี 2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานประจำปี 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553) 
- คำนำ สารบัญ สารบัญรูปภาพ 
- บทนำ 
- ผลการดำเนินงานประจำปี 2553 
- สิ่งพิมพ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
- ภาพกิจกรรม 
- คณะผู้จัดทำ


รายงานประจำปี 2552 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานประจำปี 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552) 
- คำนำ สารบัญ สารบัญรูปภาพ 
- บทนำ 
- ผลการดำเนินงานประจำปี 2552
- สิ่งพิมพ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
- ภาพกิจกรรม 
- คณะผู้จัดทำ


รายงานประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานประจำปี 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551) 
- คำนำ สารบัญ สารบัญรูปภาพ 
- บทนำ 
- ผลการดำเนินงานประจำปี 2551 
- สิ่งพิมพ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
- ภาพกิจกรรม 
- คณะผู้จัดทำ


รายงานประจำปี 2550 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายงานประจำปี 2550 (ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550) 
- คำนำ สารบัญ สารบัญรูปภาพ 
- บทนำ 
- ผลการดำเนินงานประจำปี 2550 
- สิ่งพิมพ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
- ภาพกิจกรรม 
- คณะผู้จัดทำ

แผนยุทธศาสตร์


แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558


แผนยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวิทaยาลัย พ.ศ. 2554-2557 
ประกอบด้วย

- ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ การบริหารบัณฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 2554-2557
- ส่วนที่2 รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การบริหารบัณฑิตวทิ ยาลยั มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น พ.ศ. 2554-2557


แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556


แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555


แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 


แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553

คู่มืออื่นๆ


ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- หลักการขอปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจริง กับที่ค่าใช้จ่ายจริงที่คำนวณได้ในปัจจุบัน หลักสูตรปกติ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจริง กับที่ค่าใช้จ่ายจริงที่คำนวณได้ในปัจจุบัน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ตารางที่ 5 สรุปเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
- ตารางที่ 6 สรุปเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ (หลักสูตรระดับปริญญาเอก) 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและ ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 180/2545) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 130 /2551)เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2551

Read 203071 times Last modified on Tuesday, 29 August 2017 07:31