News

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2559 – มกราคม 2560 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง load แบบฟอร์มใบสมัคร

Read more

ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2559

ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2559

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 44/2560) เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2559 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558) ได้พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบโล่เกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม...

Read more

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2559 – มกราคม 2560 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง load แบบฟอร์มใบสมัคร 

Read more

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 1 / 2559 ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2558

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  1 / 2559 ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2558

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  1 / 2559 ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2558 ดูประกาศ          

Read more

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2558 – มกราคม 2559 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง รายละเอียดโครงการ load แบบฟอร์มใบสมัคร 

Read more

ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดีประจำปี 2557

ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดีประจำปี  2557

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2558) เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดีประจำปี 2557        ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบโล่เกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม...

Read more

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2557 – มีนาคม 2558 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง รายละเอียดโครงการ load แบบฟอร์มใบสมัคร 

Read more

ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2556

ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2556

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 19/2557) ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2556 ดูประกาศรางวัล 

Read more

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง รายละเอียดโครงการ load แบบฟอร์มใบสมัคร 

Read more