ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2559

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 44/2560) เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2559

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558) ได้พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบโล่เกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้อง GL 315 ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ได้รับรางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 ดูประกาศ


Read 2132 times Last modified on Thursday, 02 March 2017 03:37