ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดีประจำปี 2557

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2558)
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดีประจำปี 2557

        ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบโล่เกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ได้รับรางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 ประกาศผลการตัดสิน

 

Read 1229 times Last modified on Friday, 06 February 2015 06:13