โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2559 – มกราคม 2560 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง


 load แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 44/2560) เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2559

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558) ได้พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบโล่เกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้อง GL 315 ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ได้รับรางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 ดูประกาศ


โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2559 – มกราคม 2560 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง


 load แบบฟอร์มใบสมัคร 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  1 / 2559
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2558 ดูประกาศ

 

 

 

 

 

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2558 – มกราคม 2559 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง


 รายละเอียดโครงการ

 load แบบฟอร์มใบสมัคร 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2558)
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดีประจำปี 2557

        ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบโล่เกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ได้รับรางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 ประกาศผลการตัดสิน

 

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2557 – มีนาคม 2558 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง


 รายละเอียดโครงการ

 load แบบฟอร์มใบสมัคร 

Page 1 of 2