Print this page

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีนั้น  มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นและกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง  และเป็นกลไกในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอรับรางวัลระดับชาติอีกทางหนึ่ง  อีกทั้งยังมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยให้สามารถนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงต่อชุมชน  ภูมิภาคและประเทศชาติในโอกาสต่อไป  นอกจากนั้น  ยังเป็นการส่งเสริมภารกิจในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอีกด้วย

 


วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ

2. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตรและสาขาวิชา

3. เพื่อเป็นกลไกในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น เสนอรับรางวัลระดับชาติ

4. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นักศึกษาระดับระดับปริญญาเอก – โท  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558-59สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกวิทยานิพนธ์  จำนวนไม่น้อยกว่า  30  เรื่อง
วิธีการดำเนินการ 

 1. สาขาวิชาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไขและคุณลักษณะวิทยานิพนธ์ดีเด่นของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2558-59   ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  2558 - 31 กรกฎาคม  2560  (ปีการศึกษาเดิมและการปรับปีการศึกษาใหม่ ตามปฏิทินอาเซียน)
 2. นักศึกษาสมัครและส่งเอกสารต่างๆ ยื่นต่อสาขาวิชา/คณะวิชา (ขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปตามที่สาขาวิชา/คณะวิชากำหนด)             
 3. คณะวิชาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย  คณะละไม่เกิน 5 เรื่อง  โดยระบุกลุ่มสาขาวิชา  แยกระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และจัดเรียงลำดับความสำคัญ
 4. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี   พิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 5. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีพิจารณาตัดสินเพื่อให้รับรางวัลดีเด่นและดี
 6. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการตัดสิน
 7. เสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ระดับปริญญาเอก  เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 8. จัดทำเอกสารเผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของหลักสูตร  สาขาวิชา คณะวิชาและมหาวิทยาลัย
 2. ได้วิทยานิพนธ์ดีเด่นเพื่อเสนอขอรับรางวัลระดับชาติ
 3. ได้ข้อมูลเพื่อเผยแพร่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
 4. เป็นส่วนหนึ่งของสนับสนุนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
เงื่อนไขและคุณลักษณะวิทยานิพนธ์ 

 1. เป็นวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาวิจัยและเขียนโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2558-59   ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  2558 - 31 กรกฎาคม  2560  (ปีการศึกษาเดิมและการปรับปีการศึกษาใหม่ ตามปฏิทินอาเซียน)
 2. เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีศักยภาพสูงต่อการนำไปใช้ในอนาคต  เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
 3. เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ และ/หรือ ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
  • 3.1) มีการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

  • 3.2) มีการนำผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์

  • 3.3) มีการนำผลงานไปเสนอในที่ประชุมวิชาการโดยการบรรยาย หรือโปสเตอร์

  • 3.4) มีการนำไปใช้ประโยชน์

  • 3.5) มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์

 4. ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากองค์กรระดับชาติ

 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่น*

วิทยานิพนธ์ที่สมควรได้รับรางวัลต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ต้องเป็นเรื่องที่แสดงความคิดริเริ่ม ไม่ซ้ำกับงานทางวิชาการระดับวิทยานิพนธ์ ตำรา หรือกรรมวิธีที่เคยมีผู้เสนอแล้ว
 2. ต้องมีการตั้งสมมติฐานที่ต้องการพิสูจน์ หรือประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ไว้ชัดเจน
 3. ต้องเลือกใช้วิธีการวิจัยและเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมกับการหาข้อมูลมาพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้
 4. ต้องมีการเสนอผลงานที่ถูกระเบียบและแบบแผนของการเสนอวิทยานิพนธ์ มีการใช้ภาษา หรือการเสนอข้อมูลที่ชัดเจน
 5. ต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
 6. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 ข้อ  ดังนี้
  • 6.1) ก่อให้เกิดทฤษฎี หรือแนวคิดใหม่ ๆ หรือหักล้างทฤษฎีเดิม หรือแก้ไขเพิ่มเติมทฤษฎีเดิมในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง

   6.2) สร้างระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือวิจัยใหม่ หรือหักล้างระเบียบวิธีวิจัยเดิม  หรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสำคัญ

   6.3) ค้นพบกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีการผลิต  การประดิษฐ์  การบริหาร  การบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา  หรือการผลิตผลิตภัณฑ์และ บริการใหม่ๆ  หรือ ปรับปรุงแก้ไข กระบวนวิธี  หรือกรรมวิธีเดิมอย่างสำคัญและถูกต้องเหมาะสม

 7. ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่ผลงานวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

            * ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2558

 

การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ดีเด่น 

จัดทำหนังสือรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล / เผยแพร่ผลงานในข่าวบัณฑิตศึกษา /จัดแสดงโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีของบัณฑิตวิทยาลัย / เผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

Read 17065 times Last modified on Wednesday, 27 September 2017 08:11