Print this page

วันเวลาและสถานที่

ระยะเวลาการดำเนินการและกิจกรรม

กันยายน  2560 – กุมภาพันธ์  2561

1 - 30 ก.ย. 60

แจ้งบัณฑิตศึกษาคณะ  ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ที่http://gs.kku.ac.th   

1- 31 ต.ค. 60

สมัครและส่งเอกสารต่างๆ โดยยื่นต่อสาขาวิชา/คณะวิชา (ขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปตามที่สาขาวิชา/คณะวิชากำหนด) 

 1 - 16 พ.ย. 60

สาขาวิชาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ส่งคณะวิชา  คณะวิชาคัดเลือกและแจ้งรายชื่อพร้อมกับ

ส่งเอกสารต่างๆตามจำนวนและรายการที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด   ส่งให้กับ

บัณฑิตวิทยาลัย

17 พ.ย. 60

วันสุดท้ายที่คณะวิชา แจ้งรายชื่อพร้อมกับส่งเอกสารการสมัครให้กับบัณฑิตวิทยาลัย

27 พ.ย. – 12 ธ.ค. 60

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี    พิจารณาผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

18 ธ.ค. 60 - 9 ก.พ. 61

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านและประเมินผลงานวิทยานิพนธ์

12 – 16 ก.พ. 61

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี    พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและดี

16  ก.พ. 61

ประกาศผล

9  มี.ค. 61*

พิธีมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ

ก.พ. – มี.ค. 61

-เสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับรางวัล  ต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัย

 แห่งชาติ (วช.) เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2561

-จัดทำเอกสารเผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้  โปรดติดตามในเว็บไซต์  http://gs.kku.ac.th   

Read 5793 times Last modified on Wednesday, 27 September 2017 08:06