cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14

          การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  (The Graduate Research Conference)  เป็นกิจกรรมทางวิชาการ ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยสู่สาธารณชน อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการอีกด้วย โดยการจัดงานในปีนี้ ยังคงเป็นความร่วมมือในการจัดงานร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 27 แห่ง  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันอีกครั้ง  โดยครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการจัดงานร่วมกันเป็นครั้งที่ 5 แล้ว

  


บรรยากาศงานประชุมวิชาการ
          สำหรับการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยในปีนี้  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาหลักสูตร แผน ข ได้มานำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระอีกด้วย ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครอบคลุมทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอีกทางหนึ่ง


รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ กล่าวรายงาน


ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวเปิดงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม นอกจากนี้ได้มอบโล่เกียรติยศและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศิษย์เก่า 3 ท่าน จากรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ


นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการประจำสถานีอนามัยโนนเสลา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา :หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์

 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร


นายจิรชาติ บุญสุข
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดภูมิภาค (Region Maketing Manager) บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
ประวัติการศึกษา :หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร นายจิรชาติ บุญสุข

 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง  บุญชม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรและอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-เคมีเชิงฟิสิกส์ และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-เคมีเชิงฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง บุญชม


ถ่ายภาพที่ระลึก

          จากนั้นเป็นการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้สำหรับวิทยานิพนธ์ที่มีการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่และการพัฒนาประเทศ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา โดยให้รางวัล ปีละ 1 เรื่องๆ ละหนึ่งแสนบาท เป็นเวลา 10 ปี วิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศฯ ประจำปี พ.ศ. 2554 ได้แก่ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในระยะก่อนและหลังคลอดด้วยระบบ Capillary electrophoresis” วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของ ดร.หทัยชนก ศรีวรกุล นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบโล่เกียรติยศแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคลินิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติอีกด้วย


ดร.หทัยชนก ศรีวรกุล


รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ


นิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ


นิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ

          หลังจากนั้นได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กรุณามาเป็น keynote speaker บรรยายพิเศษ เรื่อง “บัณฑิตศึกษากับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ”


ศ.นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ


บรรยากาศการบรรยายพิเศษ

          สำหรับจำนวนผู้สมัครเสนอผลงานวิจัยมีจำนวน 242 เรื่อง จาก 22 สถาบัน และได้ผ่านการประเมินคุณภาพ ให้นำเสนอผลงาน จำนวน 195 เรื่อง จำแนกออกเป็นผลงานระดับปริญญาเอก 14 เรื่อง และผลงานระดับปริญญาโท จำนวน 181 เรื่อง การนำเสนอแบบบรรยาย 65 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 116 เรื่อง และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังกว่า 700 คน


การเสนอผลงานแบบบรรยาย


การเสนอผลงานแบบบรรยาย


การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์


การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

          บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 14 รางวัล และรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ) จำนวน 72 ท่าน และผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น/ดี จากการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 จำนวน 31 รางวัล ณ บริเวณลานชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล


ถ่ายภาพที่ระลึก


ถ่ายภาพที่ระลึก 

Read 6486 times Last modified on Friday, 16 August 2013 13:35