โครงการศิษย์เก่าดีเด่น

 

 

 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น            ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. ประเภทวิชาการ/วิจัย
2. ประเภทบริหาร
3. ประเภทบูรณาการ

1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประกอบด้วย คุณสมบัติทั่วไป
       1. เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       2. เป็นผู้ประพฤติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
       3. เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี ทำประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเอง
       4. เป็นผู้ที่มีส่วนทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
       5. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระทำด้วยความประมาท

คุณสมบัติเฉพาะสาขา
ประเภทวิชาการ/วิจัย
       1. มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการและ/หรือผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
       2. ได้รับการยอมรับและ/หรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติหรือนานาชาติ

ประเภทบริหาร
       1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน
       2. ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

ประเภทบูรณาการทั่วไป
       1. เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ จนมีเกียรติคุณดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

2)การดำเนินงาน
       1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าที่สมควรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       2. คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเสนอชื่อมายังคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การรับรอง
       3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเข้ารับรางวัล  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 50 /2554) เรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา


            ดูประกาศที่เกี่ยวข้อง 

Read 5451 times Last modified on Tuesday, 27 May 2014 05:41