cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

 


 การสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 


  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
  
 ประกาศแนบท้ายที่ 66/2560
 ประกาศที่ 14/2560 การรับสมัคร
 กำหนดการรับสมัคร สาขาและจำนวนที่เปิดรับ  ค้นหารายละเอียดสาขา


 การสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา มข. ประจำปีการศึกษา 2560 


 ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
 ประกาศแนบท้ายที่ 67/2560 ประกาศที่ 14/2560 การรับสมัครโควตา มข.
 กำหนดการรับสมัครโควตา มข. สาขาและจำนวนที่เปิดรับ  ค้นหารายละเอียดสาขา


 คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครโควตา
การสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

 ประกาศที่ 42/2560 การรับสมัคร และกำหนดการรับสมัคร


รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก

  ดูประกาศ   ตรวจสอบรายชื่อ

 


  ข่าวประกาศ           อ่านข่าวรับสมัครทั้งหมด 

  กำหนดการ
                กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 


 

 รายละเอียดการสมัคร 
                รายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรปกติและนานาชาติ 
                สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ   [หลักการค่าธรรมเนียม]
                โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
                สิ่งที่ผู้สมัครต้องทราบและปฏิบัติ
                ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 การรับเข้าศึกษา วิธีการสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำระบบรับสมัคร ดังนี้


1. ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักสูตรกำหนด

2. กรอกข้อมูลในระบบสมัคร 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ทางเว็บไซต์หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบเอกสารที่ผู้สมัครแนบไฟล์ถูกต้องครบถ้วนและได้ชำระเงินตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ โดยในวันสอบผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้โดยที่มีการแสดงรูปของเจ้าของบัตรติดที่บัตรต่อคณะกรรมการคุมสอบ 


บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครในกรณีต่อไปนี้

     1) ผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือส่งค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบ ตามช่องทางที่กำหนด
     2) การอัพโหลดไฟล์ประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด


หมายเหตุ                                                                
1. เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4      
2. ก่อนสมัครออนไลน์ ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา และการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับใบสมัครไว้ มิได้หมายความว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตามกำหนดการที่กำหนด จึงให้ผู้สมัครทุกท่านมาตรวจดูรายชื่อ ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์วิชาการ หรือดูรายชื่อได้ที่ http://gs.kku.ac.th
3. ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์ เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้    
4. ผู้สมัครจะยื่นใบสมัครเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้ หากวันและเวลาทำการสอบไม่ตรงกัน


 


 การชำระค่าสมัครสามารถชำระได้โดยนำใบแจ้งยอดค่าสมัครพิมพ์จากระบบ

   -ชำระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
   -ทำรายการผ่านตู้ ATM โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
   -ชำระผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
   -ชำระผ่านร้าน Family Mart ทุกสาขาโดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
   -ชำระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ ไม่ควรโอนด้วยวิธีนำฝากเข้าบัญชีตรงโดยไม่ผ่านตามแบบฟอร์มจากระบบ


 


 การสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
                

                แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
                การทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นDownload เอกสารประกอบการสมัคร 
 Download คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ
 Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร(บว.3) / หนังสือรับรองประสบการณ์(บว.4) / หนังสือรับรองสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
 Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Download หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Download แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย สาขาสังคมวิทยา ป.เอก / การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต / สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 Download แบบฟอร์มหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

 

Read 812187 times Last modified on Tuesday, 09 May 2017 16:09