cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

ຄວາມເປັນມາຂອງບັນດິດວິທະຍາໄລ

ຄວາມເປັນມາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ
ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນເປັນ 1 ໃນ 4 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນພູມິພາກ ສ້າງຕັ້ງໃນປີ ຄ.ສ 1964 ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶງຂອງແຜນພັດທະນາການກະຈາຍການສຶກສາລະດັບສູງໃນປະເທດໄທ

 


ວິໄສທັດ
ມະຫາວິທະຍາໄລວິໄຈຊັນນຳໃນລະດັບໂລກ

 


ເປົ້າໝາຍ
ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລຊັນນຳ, ເປັນ 1 ໃນ 3 ລຳດັບຂອງປະເທດ, ເປັນ 1 ໃນ 80 ລຳດັບໃນອາຊີ ແລະ ເປັນ 1 ໃນ 400 ລຳດັບຂອງໂລກ

 


ຂໍ້ມູນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ
   - 17 ຄະນະ
   - 1 ວິທະຍາເຂດ
   - 1 ໂຮງຮຽນ
   - 3 ວິທະຍາໄລ
   - 2,200 ອາຈານ
   - 8,500 ພະນັກງານທີ່ສະນັບສະນຸນ
   - 40,000 ນັກສຶກສາ
          • 10,000 ນັກສຶກສາລະດັບບັນດິດສຶກສາ
          • 500 ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ກຸ່ມມະນຸດສາດ ແລະ ສັງຄົມສາດ
   - ຄະນະສະຖາບັດຍະກຳສາດ
   - ຄະນະສຶກສາສາດ
   - ຄະນະສິນລະປະກຳມະສາດ
   - ຄະນະມະນຸດສາດ ແລະ ສັງຄົມສາດ
   - ຄະນະການວິທະຍາການຈັດການ
   - ຄະນະນິຕິສາດ

ກຸ່ມວິທະຍາສາສຸຂະພາບ
   - ຄະນະແພດສາດ
   - ຄະນະພະຍາບານສາດ
   - ຄະນະເທັກນິກການແພດ
   - ຄະນະເພຊັດສາດ
   - ຄະນະທັນຕະແພດສາດ
   - ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ
   - ຄະນະສັດຕະວະແພດສາດ

ກຸ່ມວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ
   - ຄະນະກະເສດສາດ
   - ຄະນະວິສະວະກຳສາດ
   - ຄະນະວິທະຍາສາດ
   - ຄະນະເທັກໂນໂລຊີ
ແລະ ອື່ນໆ

          • ວິທະຍາໄລບັນດິດສຶກສາການຈັດການ (MBA)
          • ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ ວິທະຍາເຂດຫນອງຄາຍ


ຄວາມເປັນມາຂອງບັນດິດວິທະຍາໄລ
ບັນດິດວິທະຍາໄລເປັນໝ່ວຍງານໃນລະດັບຄະນະ ຊຶ່ງສ້າງຕັ້ງຕາມພະລາດສະຕິກາ ໃນວັນ ທີ່ 30 ພະຈິກ ຄ.ສ 1978 ໃນການຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານການສຶກສາລະດັບບັນດິດສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ ໂດຍເລິ່ມມີການເປິດຮັບນັກສຶກສາລະດັບບັນດິດວິທະຍາໄລໃນສາຂາຕ່າງໆ ແຕ່ປີການສຶກສາ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ.

ບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຂອງບັນດິດວິທະຍາໄລ
ບັນດິດວິທະຍາໄລມີບັດບາດໜ້າທີ່ໃນການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດການສຶກສາລະດັບບັນດິດສຶກສາ ຫລັກສູດລະດັດບັນດິດສຶກສາ ແລະ ການຮັບຮອງຄຸນນະພາບການສຶກສາລະດັບບັນດິດສຶກສາ ກຳນົດຫຼັກເກນ ແລະ ແນວທາງການຮັບນັກສຶກສາລະດັບສຶກສາ ຕະຫລອດຮອດການວາງແຜນການພັດທະນາດ້ານວິຊາການ ແລະ ວິໄຈລະດັບບັນດິດສຶກສາໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມີຄຸນນະພາບເປັນທີ່ຍອມຮັບທັ້ງລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບນາໆ ຊາດ ດັ່ງນັ້ນ ໃນການຈັດການສຶກສາລະດັບບັນດິດສຶກສານັ້ນ ບັນດິດວິທະຍາໄລເປັນໜ່ວຍງານທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນການປະສານງານ ແລະ ສະນັບສະນຸນການປະຕິບັດງານໃນການຈັດການສຶກສາ ສ່ວນວ່າຄະນະ ແລະ ພາກວິຊາ ມີໜ້າທີ່ຈັດການສຶກສາໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນອກຈາກນີ້ ບັນດິດວິທະຍາໄລຍັງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານຈັດການຫລັກສູດສາຂາວິຊາຮ່ວມກັນທີ່ມີກະບວນການວິຊາກ່ຽວ ຂ້ອງກັບຫລາຍຄະນະ.

Read 27980 times Last modified on Thursday, 10 October 2013 04:11
More in this category: ຄະນະ ສາຂາ »