การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

 ข่าวประกาศ


 ผลการตัดสินการเสนอผลงานวิจัยการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15


 Abstracts and Full Papers Online
  กำหนดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 : 50 ปี มข. แห่งกำรอุทิศเพื่อสังคม
  กำหนดกำรพิธีมอบเกียรติบัตรและรำงวัล

 

กำหนดการรายชื่อผลงานวิจัย

  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก
  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก
  กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท
  กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท
  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท
  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท

 


 
กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 15
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557
ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15  : 50 ปี มข. กับการอุทิศเพื่อสังคม


หลักการและเหตุผล

       เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มกราคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ร่วมฉลองการครบรอบ 50 ปี ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการนำผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่หรือชุมชน ซึ่งงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 15 ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาได้ จึงถือได้ว่าการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย


วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยของดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่หรือชุมชน
2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
3) เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน
4) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ
5) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ


กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
1) ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีการนำผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่หรือชุมชน 
2) ผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ศึกษาหลักสูตรแผน ก การทำวิทยานิพนธ์และนักศึกษาหลักสูตรแผน ข การทำการศึกษาอิสระ
3) ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1) บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์  043-202 551, 202 547  โทรสาร 043-202 421


วิธีการดำเนินการ
1) บรรยายและอภิปรายทางวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
2) การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และชุมชน การแสดงผลงานหรือโชว์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานวิจัย
3) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์


วันนำเสนอผลงาน 28 มีนาคม 2557
สถานที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดูแผนที่   Map


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ร่วมเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่หรือชุมชน 
2) ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนได้รับการเผยแพร่
3) นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน ได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา และผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
4) นักศึกษาและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
5) ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับ
6) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นการพิจารณาผลงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาการเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน
2) พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น Proceedings
3) พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณีดังต่อไปนี้
- บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
- การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน
4) ผู้นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน หาก พบว่าไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้นำเสนอประจำที่โปสเตอร์ตามกำหนดเวลา จะถือว่า บทความวิจัยนั้น ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดนั้นๆโดยเร็ว
5) การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นที่สิ้นสุด

Read 69386 times Last modified on Monday, 31 March 2014 04:33