Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 9 ม.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1,525 ครั้ง

      บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อประสานและถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการ และกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร  การควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ลงทะเบียน   รายชื่อผู้ลงทะเบียน  เพิ่มใน Google Calendar

 

วาระการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

    วันพฤหัสบดีที่  30  มกราคม 2563

      เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ  ห้องประชุม 3  ชั้น 2  อาคาร HS05  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

----------------------------

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 น. เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
. 1.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
. 1.2 ระบบการตรวจ turnitin
. 1.3 เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
  1.4 โครงการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา  เชิงรุก ประจำปี 2563 ณ ประเทศจีน KKU Active Recruitment 2020
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
. 2.1 ระบบดำเนินการคำร้องออนไลน์ GS e-Form .
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องอื่น ๆ

 

หมายเหตุ : ด้วยจะนำระบบ e-meeting มาใช้ในการประชุม ขอความกรุณากรอก อีเมลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น