Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

GS KKU CAMP 4 : ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 6 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 7,861 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 

ประกาศผล  

PDF ประกาศผลรับทุน


PDF ประกาศผลและกำหนดการโครงการ

 
         ขอเชิญนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา รับสมัครวันที่ 7 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561

คุณสมบัติ

  • ปริญญาโทรับเฉพาะ แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

      เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

  • ปริญญาเอก

1. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท

      เป็นผู้ที่กำลังรอสอบวิทยานิพนธ์หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีผลการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดี/ดีมาก(หลักสูตรที่ทำวิจัยอย่างเดียว) หากคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี

2. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

      เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

 

ปฏิทินการรับสมัครโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP

สมัครผ่านระบบออนไลน์ 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 30 มกราคม 2561

กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  • Upload file รูปภาพตามขนาดที่กำหนด และกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครให้ครบถ้วน
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท) หรือระดับปริญญาโท (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก) หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท (สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาและศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้เพิ่มสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานของรัฐ
  • ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้สำเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น
  • เอกสารเพิ่มเติม เช่น เกียรติบัตรรางวัล หรือผลงานต่างๆ เป็นต้น