Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ผลการพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

ประกาศผลทุนการศึกษา | 3 เม.ย. 2561 | อ่านแล้ว 2,983 ครั้ง

share Facebook twitter LINE


Photo Designed by ijeab / Freepik

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 47/2561) ได้ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินแล้ว ขอให้ที่ปรึกษาโครงการที่ผ่านการพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเข้ารับทุนภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 เมษายน 2561

 

PDF ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 47/2561) Download