Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวกิจกรรม


16 มี.ค. 2559
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

10 มี.ค. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย มข. จัดประชุมสัมมนาการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน ประจำภาคปลาย 2558
การประชุมสัมมนา "การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558" มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า 220 คน

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ครบรอบ 37 ปี จัดกิจกรรมพี่ให้น้อง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายอาสา พัฒนาชนบท ในโครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 15 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 37

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัยจับมือกองวิเทศสัมพันธ์พร้อมให้บริการนักศึกษานานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 4 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2558
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย และ นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 6 คน เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 25558

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
ผู้บริหาร และบุคคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มข. ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ แด่ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
ความร่วมมือบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ใน สปป.ลาว
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น ต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น เฟ้นหาคนเก่งที่มีศักยภาพสูง เป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและเป็นคนดีของสังคมเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่ากัมพูชามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ากัมพูชามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ LA PARRANDA RESIDENCE & HOTEL กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัยม่วนซื่น ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภายในอาคารพิมล กลกิจ ผนึกกำลังร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
นักกีฬาบัณฑิตวิทยาลัย มข. สร้างชื่อ คว้าชัยวอลเลย์บอลชาย ในศึก "กันภัยมหิดลเกมส์"
ทัพนักกีฬาบัณฑิตวิทยาลัย มข. สร้างชื่อ คว้าชัยชนะ 1 เหรียญทองกีฬาวอลเลย์บอลชาย และ 4 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 “กันภัยมหิดลเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ครบรอบ 36 ปี จัดกิจกรรมพี่ให้น้อง
ณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ในโครงการ พี่ให้น้อง ครั้งที่ 14 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 36

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2557
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2557 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 7,936 คน

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ครบรอบ 36 ปี
ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเคารพสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง พร้อมร่วมทำบุญ ถวายปัจจัย และภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 36 ปี

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

รายละเอียด