Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวกิจกรรม


1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัยแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาร่วม
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการฝึกซ้อมบัณฑิตสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และจัดงานแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต สาขาวิชาร่วม

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัยม่วนซื่น ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ร่วมกิจกรรมการรดน้ำขอพรจากผู้บริหารหน่วยงาน ภายในอาคาร พิมล กลกิจ

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ก่อการดี พี่ให้น้อง" ตอบโจทย์สังคม"
ปีที่ 14 กับโครงการดีๆ ให้โอกาสนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ให้บริการวิชาการสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ชุมชน พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกนศ. ให้ตระหนักต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อชุมชน

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมแนวพัฒนาทางการให้คำปรึกษาวิจัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Good Practice in the Supervision of Doctoral and Masters Research” โดย บริติช เคานซิล ประเทศไทย (British Council Thailand)

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
ปีใหม่ 2556 บัณฑิตวิทยาลัยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
บัณฑิตวิทยาลัย ก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อบัณฑิตวิทยาลัย และงานเลี้ยงสังสรรค์ “ฉันและเธอ เราคืออาเซียน” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
นักวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาบัณฑิตศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านบริการนักศึกษานานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ขึ้น

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (The 27th National Graduate Research Conference)
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (The 27th National Graduate Research Conference)

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาร่วมปันไออุ่น แจกผ้าห่มให้น้อง
โครงการ สัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายสายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดตาก

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรมนำสู่ความสุข
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสู่ความสุข เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
โครงการพี่ให้น้อง ครั้งที่ 12 สถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 34 ปี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ในโครงการ พี่ให้น้อง ครั้งที่ 12 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 34 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

1 มิ.ย. 2560
งานราตรีสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มข. ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมงานราตรีสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

รายละเอียด

27 ต.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมชี้แจงทำสัญญารับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมชี้แจงเพื่อทำสัญญารับทุนให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการ ศึกษา 2559 จำนวน 75 ทุน

รายละเอียด