Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวกิจกรรม


15 ก.ย. 2560
การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

15 ก.ย. 2560
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2559 ส่งมอบงานฯ
ด้วยนายกสโมสรฯ และคณะกรรมการสโมสรฯ ปีการศึกษา 2556 2557 2558 ส่งมอบปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง พร้อมทั้งคัดเลือกนายกสโมสรและตำแหน่งงานต่างๆ ในสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการ “สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560”

รายละเอียด

13 ก.ย. 2560
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 49 ปี
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณะร่วมทำบุญตักบาตรและมอบดอกไม้แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 49 ปี วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

รายละเอียด

13 ก.ย. 2560
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 23 ปี
ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมคณะแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

รายละเอียด

13 ก.ย. 2560
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา (GSMIS) คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา และผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา"
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

รายละเอียด

11 ก.ย. 2560
ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3

รายละเอียด

8 ก.ย. 2560
บรรยายพิเศษ "The Sumitomo Foundation"
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Akinori Matsunaga จาก "The Sumitomo Foundation"

รายละเอียด

7 ก.ย. 2560
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม สาขาวิชาการจัดการพัฒนาชนบท(MRDM) หลักสูตรการจัดการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 เวลา 09.00-16.30 น.

รายละเอียด

6 ก.ย. 2560
สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 เวลา 09.00-16.30 น.

รายละเอียด

31 ส.ค. 2560
พิธีไหว้ครูและการแสดงมุทิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
นที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

23 ส.ค. 2560
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด

22 ส.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการรับเข้านักศึกษา, Active recruitment, การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ, ทักษะสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21(Soft Skill) และระบบสารสนเทศฯ เพื่อการจัดการและสนับสนุนงานบัณฑิตศึกษา
คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยบุคคลากร เข้าศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

22 ส.ค. 2560
แสดงความยินดี แด่ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดี แด่ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด

16 ส.ค. 2560
โครงการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษานานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษานานาชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

18 ส.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย คุณสุจิตรา ทัศนจินดา หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

รายละเอียด

18 ส.ค. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service
บัณฑิตวิทยาลัย จัดรอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service ให้แก่บุคคลากรบัณฑิตวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

18 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
ประชุมคณะกรรมการ วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

9 ส.ค. 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MRDM ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (MRDM) สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด“โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสัมมนาเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้และความสัมพันธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต”

รายละเอียด

8 ส.ค. 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด