Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวกิจกรรม


6 ก.ย. 2560
สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 เวลา 09.00-16.30 น.

รายละเอียด

31 ส.ค. 2560
พิธีไหว้ครูและการแสดงมุทิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
นที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

23 ส.ค. 2560
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด

22 ส.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการรับเข้านักศึกษา, Active recruitment, การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ, ทักษะสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21(Soft Skill) และระบบสารสนเทศฯ เพื่อการจัดการและสนับสนุนงานบัณฑิตศึกษา
คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยบุคคลากร เข้าศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

22 ส.ค. 2560
แสดงความยินดี แด่ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดี แด่ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด

16 ส.ค. 2560
โครงการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษานานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษานานาชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

18 ส.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย คุณสุจิตรา ทัศนจินดา หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

รายละเอียด

18 ส.ค. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service
บัณฑิตวิทยาลัย จัดรอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการบริการ One Stop Service ให้แก่บุคคลากรบัณฑิตวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

18 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
ประชุมคณะกรรมการ วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

รายละเอียด

9 ส.ค. 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MRDM ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (MRDM) สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด“โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสัมมนาเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้และความสัมพันธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต”

รายละเอียด

8 ส.ค. 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

9 พ.ค. 2560
นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงาน MEGA JOB FAIR 2017 และงานเลี้ยงศิษย์เก่าลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ นครหลวงเวียงจันทน์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงาน MEGA JOB FAIR 2017 ณ หอประชุมแห่งชาติลาว ก.ม.6 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2560 และจัดงานเลี้ยงศิษย์เก่าลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

รายละเอียด

5 ต.ค. 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์
เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมสมองในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริการนักศึกษานานาชาติ

รายละเอียด

31 ส.ค. 2559
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพบปะและหารือ ความร่วมมือทางวิชาการกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
พบปะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองวิเทศสัมพันธ์ และเยี่ยมชมห้องเรียนของบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด

31 ส.ค. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย มข. จัดประชุมสัมมนาการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนฯ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2559
การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด

18 ส.ค. 2559
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย""
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

รายละเอียด

3 ส.ค. 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

18 ส.ค. 2559
พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2559
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย และ นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยนักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 6 คน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2559

รายละเอียด

27 ส.ค. 2559
บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต MRDM เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
Master of Rural Development Management มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

รายละเอียด