Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48

ข่าวประชุมวิชาการ | 5 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 3,583 ครั้ง

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  48
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

 

 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 

 สมัครเข้าร่วมโครงการ

 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 Download เอกสาร


 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

 1. ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะที่ยื่นขอรับทุน
 2. ผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว
 3. นักศึกษาต้องเป็นชื่อแรกในผลงาน และปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเจ้าของผลงานร่วมด้วย
 4. ต้องระบุในผลงานว่าผู้ขอทุนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย

 1. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร
 2. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สมัครออนไลน์ และ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม link ที่ปรากฏด้านบน
  • ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตัวจริงที่มีความเห็นพร้อมลายเซ็นของประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ณ จุดบริการ One stop service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ ม.ขอนแก่น โทร.0-4320-2420 ต่อ 42417 หรือ 08-1768-9618 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รับจำนวนจำกัด
 3. เอกสารประกอบการสมัคร
  • ใบสมัคร (สำเนา) จำนวน 1 ชุด
  • หลักฐานการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  (Print จาก  http://conference.su.ac.th/register/)
  • บทความฉบับเต็มที่ส่งเพื่อที่ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม (Proceeding)
  • สำเนาแบบเสนออนุมัติเค้าโครง (บว.23)
 4. บัณฑิตวิทยาลัย มข. สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
  • ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย
  • ค่าที่พัก (บัณฑิตวิทยาลัยจัดที่พักให้)
  • การเดินทาง (เดินทางร่วมกัน) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   

  หมายเหตุ : 

  1. บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินนักศึกษาในกรณีนักศึกษาไม่เข้าร่วมเสนอผลงาน
  2. เดินทางพร้อมกัน วันที่ 12-15 มิถุนายน  2562 โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดการเรื่องค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย การเดินทาง และที่พักให้นักศึกษาทุกท่าน
  3. กรณีนักศึกษาสมัครไม่ถึง 5 คน นักศึกษาเดินทางเอง และจัดหาที่พักเอง  โดยบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทาง (ตามอัตราราชการ)
  4. ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาได้

          การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ เป็นข้อตกลงและร่วมมือกันจากสถาบันต่างๆ ของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)และสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดโครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัย

          การขอทุนดังกล่าวไม่นับจำนวนครั้งรวมกับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ นักศึกษาสามารถขอทุนได้อีก ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา