Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 24 พ.ค. 2567 | อ่านแล้ว 3,599 ครั้ง

 

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09:30-11:30 น.

  ณ  ห้องประชุมพีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์ 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เวลา                                     กิจกรรม

09:30 – 10:00 น.                  ลงทะเบียน และดาวน์โหลดเอกสาร 

10:00 – 10:10 น.                  Welcome  Class of 2024 : ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

                                            โดย ศ.ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

10:10 – 10:20 น.                  GS KKU Orientation 2024 : พิธีเปิดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

                                            โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10:20 – 10:50 น.                  GS Special Talk : “Learning is a lifelong journey”การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

                                            โดย  ผศ.ดร.อนุชา  โสมาบุตร

                                            รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา

10:50 – 11:30 น.                  GS KKU Presentation : ชมวีดิทัศน์ และแนะนำบริการของบัณฑิตวิทยาลัย                                       

                                           โดย ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ดิจิทัล และ

                                           คุณดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

 

    


------------------กำหนดการปฐมนิเทศแต่ละคณะ------------------


แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


 

แนะนำการลงทะเบียนผ่าน Website (ออนไลน์) โดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

 


แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล (ออนไลน์) โดย วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

 


แนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดย นายอภิเชษฐ์ บุญจวง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


แนะนำการใช้บริการสำนักหอสมุด (ออนไลน์) โดย วิทยากรจากสำนักหอสมุด

 


แนะนำการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) โดย ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล (หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์)

 


คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและแบบฟอร์ม ปีการศึกษา 2567


นักศึกษาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะอัพเดทในหน้านี้