Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 26 ต.ค. 2566 | อ่านแล้ว 1,406 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:30-11:30 น.

  ณ  ห้องประชุม M301 ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน 

(อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เวลา                                 กิจกรรม

09:30 – 10:00 น.       ลงทะเบียน และดาวน์โหลดเอกสาร  

                                  GS KKU Presentation : ชมวีดิทัศน์ แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

10:00 – 10:10 น.       Welcome  Class of 2023 : ต้อนรับนักศึกษาใหม่  

                                 โดย  ศ.ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

10:10 – 10:20 น.       GS KKU Orientation 2023 : พิธีเปิดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

                                 โดย  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี

10:20 – 10.30 น.       GS Talk แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา.

                                  ผศ.ดร.อำพล  วงศ์ษา   ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก

                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.

10:30 – 10.45 น.        แนะนำช่องทางการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย  

10:45 – 11:30 น.        GS First Meet  

                                  โดย  อ.ดร.ชมนาด  อุปชิตกุล  ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์

                                         คณะแพทยศาสตร์ มข.

                                  โดย  อ.ดร.นฤเบศ  หล่อวณิชไพศาล  ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก

                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์คณะเทคโนโลยี มข.  

                                  โดย  สโมสรบัณฑิตศึกษา

 

กำหนดการปฐมนิเทศคณะต่างๆช่วงบ่าย

คู่มือนักศึกษา 2566

แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


 

แนะนำการลงทะเบียนผ่าน Website (ออนไลน์) โดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

 


แนะนำการใช้บริการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล (ออนไลน์) โดย วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

 


แนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดย นายอภิเชษฐ์ บุญจวง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


แนะนำการใช้บริการสำนักหอสมุด (ออนไลน์) โดย วิทยากรจากสำนักหอสมุด

 


แนะนำการสอบวัดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) โดย ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล (หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์)

 

แนะนำสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565